esővíz

Csapadékvízgyűjtő edény igénylése

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata a kerületi lakosság környezettudatos szemléletének elősegítésére, lehetőséget biztosít csapadékvíz háztartási hasznosítására csapadékvíz  gyűjtő edények ingyenes biztosításával. A csapadékvízgyűjtő edényekre vonatkozó igény felmérése  szükséges az edények beszerzését megelőzően, ezért kerül sor a jelen felhívás közzétételére.  

Felhívás 

Pesterzsébet közigazgatási területén belül található ingatlanokon keletkező csapadékvíz tárolása és hasznosítása érdekében az ingatlanok azon tulajdonosai, akik az ingatlanban bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, illetve azon társasházak és lakásszövetkezetek, melyeknek a Budapest XX. kerületében található ingatlan bejegyzett címeként szerepel ingatlanonként 1 db, 300 literes csapadékvíz tároló edényt biztosít az Önkormányzat az erre a  célra biztosított előirányzat erejéig az igénybejelentések sorrendjében.  

A jelentkezők köre:  

Jelentkezést nyújthat be minden olyan  

– 18 életévét betöltött természetes személy, aki Budapest Főváros XX. kerületében  ingatlantulajdonnal, valamint az adott ingatlanban bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel  rendelkeznek, valamint  

– Budapest Főváros XX. kerületében található Társasházak és Lakásszövetkezetek közös  képviselője.  

A jelentkezés további feltétele, hogy a csapadékvízgyűjtő edény kizárólag olyan, Budapest Főváros  XX. kerület Pesterzsébet közigazgatási területén található ingatlanon kerülhet elhelyezésre, amely zárt  udvarral és külső ereszcsatornával rendelkezik és – amennyiben az ingatlannak az igénylőn kívül több  tulajdonosa van – amelynek tulajdonosa(i) a csapadékvízgyűjtő edény elhelyezéséhez hozzájárulnak. A  tulajdonosi hozzájárulást az igényléshez be kell nyújtani.  

A természetes személyek, valamint a társasházak és lakásszövetkezetek ingatlanonként 1 db  csapadékvízgyűjtő edényt igényelhetnek.  

A jelentkezés benyújtásának módja

A felhívásra jelentkezni online formában lehet az eredetben aláírt és szkennelt adatlap és az esetleges  mellékletek megküldésével az erre a célra létrehozott csapadekvizgyujtes@pesterzsebet.hu e-mail  címre, valamint személyesen lehet benyújtani az eredetben aláírt adatlapot és esetleges mellékleteit  Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályánál  (1201 Bp. Kossuth Lajos tér 1. félemelet 40. és 42. szobák) ügyfélfogadási időben (hétfőn: 14.00-17.30  óráig, szerdán 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-11.00 óráig).  

Jelentkezés határideje

Az adatlapok benyújtására a felhívás közzétételétől 2023. június 15. napján éjfélig van lehetőség. A  határidő lejártát követően az adatlapokat nem tudjuk befogadni.  

Érvénytelen a jelentkezés, ha a jelentkező
-nem felel meg a felhívásban meghatározott feltételeknek  
-valótlan adatokat szolgáltat a jelentkezés során 
-nem megfelelő módon, vagy hiányosan tölti ki az adatlapot, illetve azt nem írja alá 
-határidőn túl küldi be az adatlapot.  

A beérkező igények kielégítése az adatlapok beérkezésének sorrendjében történik, melyről a  Környezetvédelmi, Városfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság dönt.  

A gyűjtőedény átvételéről szóló értesítés  

A felhívásra jelentkezőket a gyűjtőedények átvételéről online beküldés esetén a megadott e-mail címen,  személyes benyújtás esetén az adatlapon feltüntetett postai vagy e-mail címen értesítjük.  

A gyűjtőedények kiosztása  

A gyűjtőedények kiosztása előre megjelölt időpontban történi, melyről az igénylőket e-mailben, illetve  postai úton értesítjük. A gyűjtőedények átvételekor az átvevőnek igazolnia kell a jelentkezés felteleinek  való megfelelést az ingatlan tulajdoni lapjának, valamint a személyi okmányainak (személyi igazolvány  és lakcímkártya) bemutatásával. Tulajdoni lap magánszemélyek részére a www.foldhivatal.hu honlapról  online formában évi két alkalommal térítésmentesen lekérhető.  

Az átadásról jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza  
-a gyűjtőedény ellenértékét  
-a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy a gyűjtőedényt rendeltetésszerűen fogja használni az adatlapon megjelölt címen. Ha a fenntartási kötelezettség (az átvételtől számított 3 éven keresztül) ideje alatt  elköltözik, vagy az ingatlant értékesíti, akkor azt írásban bejelenti az Önkormányzatnak és visszaszolgáltatja a gyűjtőedényt, vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével átadja a gyűjtőedényt az ingatlan új  tulajdonosának, vagy megjelöli új, Budapest XX. kerületében lévő új ingatlanának címét, ahova a  gyűjtőedényt áttelepíti ellenkező esetben a gyűjtőedény jegyzőkönyvben megjelölt ellenértékét az  Önkormányzat részére megtéríti.  
-a fenntartási kötelezettség időtartama alatt bekövetkezett, a nem rendeltetésszerű  használatból eredő kárt megtéríti az Önkormányzatnak.
-ha a fenntartási kötelezettség időtartama alatt a gyűjtőedény megsemmisül vagy ellopják, azt haladéktalanul, írásban bejelenti az Önkormányzatnak és megteszi az  elvárható intézkedéseket (biztosítási kárbejelentés, lopás esetén feljelentés), ellenkező  esetben a gyűjtőedény jegyzőkönyvben megjelölt ellenértékét az Önkormányzat részére  megtéríti, 
-tudomásul veszi azt, hogy a megrongálódott edényt nem cseréli ki és nem javítja meg  az Önkormányzat, az edényt a jelentkezőnek saját költségén kell pótolnia vagy javítania  a fenntartási kötelezettség időtartama alatt.
-a gyűjtőedény csak külső ereszcsatornával rendelkező és körülkerített magáningatlanon  helyezheti el, a gyűjtőedény közterületen nem helyezhető el.
-tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat képviselői jogosultak a gyűjtőedény  rendeltetésszerű használatát a fenntartási időszakban a helyszínen ellenőrizni. 
– A jelentkező a fenntartási időszak alatt bármikor felajánlhatja az Önkormányzatnak a  gyűjtőedény visszaadását, ha az sérülésmentes állapotban van.

Az igényléshez szükséges űrlap és az adatkezelési tájékoztató letölthető a pesterzsebet.hu oldalon

(Fotó:Pxhere.com)