BURSA Hungarica-Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

Pesterzsébet Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel együttműködve a 2023. évre kiírja az „A” és „B” típusú BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Az ösztöndíjakra azok pályázhatnak, akik:

  • XX. kerületi állandó lakóhellyel rendelkeznek,
  • felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. –  BURSA „A”
  • XX. kerületi állandó lakóhellyel rendelkeznek,
  • 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások,
  • felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek,
  • kizárólag azok a pályázók, akik 2023. évi felvételi eljárásban először nyertek felvételt – teljes idejű (nappali munkarend) szerint – felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik – BURSA „B”

Az „A” típusú pályázat időtartama 10 hónap (két egymást követő félév),
A „B” típusú pályázat időtartama 3×10 hónap (hat egymást követő félév).

Benyújtandó iratok: 

„A”    

– hallgatói jogviszony-igazolás eredetben
– igazolás eredetben a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők, egy főre jutó (a pályázati kiírást megelőző) 3 havi nettó jövedelméről
– a szociális rászorultságot igazoló okiratok           
– lakcímkártya másolat

„B”    

– igazolás eredetben a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők, egy főre jutó (a pályázati kiírást megelőző) 3 havi nettó jövedelméről
– a szociális rászorultságot igazoló okiratok
– jelenlegi oktatási intézményből tanulói jogviszony igazolás
– lakcímkártya másolat

A BURSA pályázat benyújtásának módja:

A https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx  oldalon való egyszeri regisztráció, amelyet a pályázók a további években is használhatnak.

A kitöltött pályázati űrlapot (amelyet minden évben frissíteni kell) nyomtatott formában és aláírva a lakóhely szerinti illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

Csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolt mellékletekkel ellátott, határidőre beérkezett pályázatokat tekintik érvényesnek!

A részletes pályázati tájékoztató a Pesterzsébet honlapról https://pesterzsebet.hu/onkormanyzat/hirdetmenyek/palyazati-felhivasok/ letölthető.

A pályázatokról további tájékoztatást az oktatas@pesterzsebet.hu e-mail címen is kaphatnak.

A pályázatokat postai úton, vagy telefonon előre egyeztetett időpont esetén személyesen, átvételi igazolás ellenében lehet leadni.

Levélcím: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály, 1201 Budapest, XX. Kossuth Lajos tér 1. fsz. 12., valamint fsz. 8.

Bartáné Vass Angéla közművelődési referens Tel: 06-1-289-2571/1122 mellék

A borítékra írják rá: „BURSA-2023”

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:

2022. november 3.

Pesterzsébet Önkormányzata a birtokába jutott személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 (2016. április 27.) számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelettel (GDPR rendelet) összhangban az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából kezeli. A pályázó adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztató található a Támogatáskezelő honlapján az alábbi elérhetőségen:

http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkezelesi_tajekoztato_palyazoknak.pdf

illetve az Önkormányzat Adatkezelési Tájékoztatójában, mely a honlapján (www.pesterzsebet.hu) elérhető, az ügyintézés/e-ügyintézés menüpont alatt, az adatvédelem-GDPR menüponton belül. Ezen felül további felvilágosítással az Önkormányzat adatvédelmi tisztviselője (dr. Tóth Sándor Lászlóné email: adatvedelem@pesterzsebet.hu) tud szolgálni.

Elbírálási határidő: 2022. december 5.

Az eredményről minden pályázót levélben értesítenek, fellebbezési lehetőség nincs!