óvoda

Hirdetmény az óvodai felvételről a 2023/2024-es nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1)  bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő  intézmény.  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. §-a alapján az óvodai  nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások  keretében folyik.  

Az óvodákban a nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.  

Az óvodák elérhetőségeiről, a felvétel körzeteiről, valamint az integráltan nevelhető sajátos  nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint  jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről szóló tájékoztatás a Budapest Főváros XX. Kerület  Pesterzsébet Önkormányzatának honlapján megtekinthető (www.pesterzsebet.hu). 

Hány éves kortól kötelező az óvodába járás? 

Az Nkt. rendelkezése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a  harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2023. szeptember 1.) legalább napi  négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt (Nkt. 8. § (2). 

Ez a kötelezettség idén azon gyermekekre vonatkozik, akik 2020. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába. 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven  belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási  hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1) bek.). 

A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető (Nkt. 8. § (4) bek.). 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek az óvodával jogviszonyban  áll. (Nkt. 49. § (1) bek.). 

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét  köteles beíratni a települési önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben  meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni  (Rendelet 20. § (2) bek.). 

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés szabályai 

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét  szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik  életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek  az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a Kormány  rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az  óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete  indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő,  továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános  járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban  részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt gyermek esetében a kérelem a 

tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap. (Nkt. 8. § (2) bek.). 

A felmentést engedélyező szerv 2020. január 1. napjától a fővárosi és megyei  kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala. (A XX. kerületi lakcímmel  rendelkező gyermekek esetében Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatal  Hatósági Osztálya).  

Mi a teendő, ha a család külföldre költözik? 

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét  külföldön teljesíti, úgy a szülők kötelesek arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját  (2023. május 5. péntek) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt,  a köznevelési intézmény értesítése mellett. A bejelentő űrlapot az Oktatási Hivatal online  felületén kell kitölteni, és postai úton megküldeni. Szünetel az óvodai jogviszonya annak, aki  óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő által bejelentett naptól. (Nkt. 91.§ (4) bek.) 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló  gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési  eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a)  pontja alapján szabálysértést követ el. 

Mit kell tudni az óvodai felvételről? 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek az óvodával  jogviszonyban áll. (Nkt. 49. § (1) bek.) 

Az óvodai jelentkezéshez az „Óvodai felvétel iránti kérelem” nyomtatványt szükséges  kitölteni, mely letölthető a www.pesterzsebet.hu honlapról, illetve beszerezhető az  önkormányzati fenntartású óvodában. 

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási,  világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat  óvodát (Nkt. 72. § (2) bek.). Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti  körzetileg illetékes, vagy választott óvodában lehet. 

A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.  

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják  jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése  alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. 

A beiratkozás időpontja: 2023. május 2. – 5. (Kedd – Péntek)

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges okiratok 

– Óvodai felvétel iránti kérelem 

– A gyermek nevére kiállított születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány, a  lakcímet igazoló hatósági igazolvány, és a TAJ kártya  

– Sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői vélemény  

– A szülő személyazonosságát, és lakcímét igazoló hatósági igazolványok  – A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok

A nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell a  fentieken kívül azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén, a  jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát /Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal  általi dokumentumok/, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét,  apja vagy törvényes képviselője nevét, vagy a családi pótlékra jogosult nevét. [Rendelet 90. §  (3) bekezdés a) pont és Nkt. 41.§ (4) bekezdés a) – b) pont] 

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó  indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – írásban értesíti a szülőket 2023. június 6. napjáig. A szülő – amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján az elektronikus  elérhetőségének megadásával kérte – elektronikus úton kap értesítést arról, hogy a gyermeke  óvodai felvételt nyert, a gyermek felvételét elutasító döntés közlése minden esetben írásban,  határozati formában történik.  

Jogorvoslat az óvodai döntés ellen 

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a  kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel (Rendelet 20. §  (4) bekezdése). Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására  jutásától számított tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be  az óvodavezetőnél (Nkt. 37. § (2) bek.). Az óvodavezető a jogorvoslati eljárást megindító  kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából – önkormányzati óvoda  esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz  másodfokú döntést. A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott  kérelem, továbbá az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott  döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a  bíróságnál kell benyújtani (Nkt. 37. § (3) bekezdés b) pontja, 38. § (4) bekezdése). 

Az első foglalkozási nap – a nevelési év első napja: 2023. szeptember 1. péntek. Ezen a  napon kerül átvételre az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is. 

A nevelési év utolsó napja: 2024. augusztus 31.

(Fotó: Pxhere.com)