pesterzsebet

Igazgatót keres a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 

„a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény” alapján pályázatot hirdet a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda igazgatói munkakör ellátására 

A jogviszony formája és időtartama: Határozatlan idejű köznevelési foglalkoztatotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  
Az igazgatói megbízás időtartama: Az igazgatói megbízás a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a  továbbiakban: Púétv.) 73. § (3) bekezdésre tekintettel határozott időre, 2024. március 1.  napjától 2029. augusztus 15. napjáig szól. 
A munkavégzés helye: 1202 Budapest, Zalán u. 11.  
Az igazgatói megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettettel a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási  intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.  (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben  és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra. 

Az igazgató feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének  megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az  óvodáskorú gyermekek oktatásának, nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai  felett a munkáltatói jogkör gyakorlása. 

Az igazgatói megbízás magában foglalja az intézményirányítási feladatok teljes körű ellátását.  Illetmény és juttatások:  A Púétv., valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról  szóló 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet szerinti rendelkezések az irányadóak.  

Pályázati feltételek: 

• főiskola, óvodapedagógus, 
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, • legalább négy év óvodapedagógus munkakörben, 
• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre,  teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• magyar állampolgárság,  
• büntetlen előélet, 
• cselekvőképesség, 
• ne álljon olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti  jogviszony létesítését nem teszi lehetővé 
• Púétv. 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn vele szemben, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• szakmai önéletrajz, 
• vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói  stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket, 
• az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,  
• iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 
• a 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet,  továbbá, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás alatt, és a Púétv. 27. §-a szerinti  kizáró feltételek nem állnak fenn vele szemben, 
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a  pályázatai eljárással összegfüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület  nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,  
• a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettségének eleget tesz. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  A beosztás legkorábban 2024. március 1. napjától tölthető be.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2024. február 1. 
A pályázatok benyújtásának módja:  
• Postai úton: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal,  Polgármesteri Titkárság címére történő megküldésével (1201 Budapest, Kossuth tér 1.).  Kérjük a zárt borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:  KP/14487/2023/, valamint a munkakör megnevezését: „Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda  igazgató” 
• Személyesen: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal, I.  emelet 69. – Polgármesteri Titkárságán (1201 Budapest XX., Kossuth tér 1.), zárt  borítékban, a borítékon feltüntetve a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:  KP/14487/2023/, valamint a munkakör megnevezését: „Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda  igazgató” 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kántor-Papp Gabriella, Budapest  Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály osztályvezetője nyújt, a 289-2511/1081 telefonszámon, vagy a  papp.gabriella@pesterzsebet.hu elektronikus levélcímen. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat benyújtását követően 5 nap áll rendelkezésre a pályázóknak az esetleges  hiánypótlások beadására. A Púétv. előírásainak megfelelően az érvényes pályázatokról,  valamint a megbízásról Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának  Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek  nyilvánítsa.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. február havi rendes képviselő-testületi ülés 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pesterzsebet.hu oldalon, valamint a  www.gezenguzovi.hu oldalon szerezhet.