pesterzsebet

Intézményvezetői pályázati kiírás

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet  intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2024. február 01. napjától 2029. január 31. napjáig szól. 

A munkavégzés helye: 1201 Budapest, Baross u. 73.-77.  

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A költségvetési szerv vezetője az intézmény irányítója és egyszemélyes felelőse. 

Feladata az intézmény törvényes működésének biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, vezetői jogok gyakorlása. Feladata az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti feladatok ellátása, Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása, az intézmények működési feltételeinek biztosítása. 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, 
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • ne álljon a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,
 • vele szemben ne álljanak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok,
 • felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség, 
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának tudomásulvétele.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent: 

 • Okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség.
 • vezetői tapasztalat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 • az előírt szakmai gyakorlat, valamint vezetői gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása, 
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, nem állnak fenn vele szemben a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összegfüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja, 
 • a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • a pályázatot két azonos szövegű és mellékletű példányban kell benyújtani. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2024. február 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. december 09.

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Titkárság címére történő megküldésével (1201 Budapest, Kossuth tér 1.). Kérjük a zárt borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KP/14594/2023, valamint a munkakör megnevezését: „Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet intézményvezető” 
 • Személyesen: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal, I. emelet 69. – Polgármesteri Titkárságán (1201 Budapest XX., Kossuth tér 1.), zárt borítékban, a borítékon feltüntetve a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KP/14594/2023, valamint a munkakör megnevezését: „Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet intézményvezető” 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kántor-Papp Gabriella, Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály osztályvezetője nyújt, a 289-2511/1081 telefonszámon, vagy a papp.gabriella@pesterzsebet.hu elektronikus levélcímen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtását követően 5 nap áll rendelkezésre a pályázóknak az esetleges hiánypótlások beadására. A minden pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes pályázatokat benyújtó jelölteket a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésben meghatározott személyekből álló bizottság véleményezi. A véleményezést, valamint a pályázó bizottsági és testületi meghallgatását követően Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. január havi rendes képviselő-testületi ülés

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pesterzsebet.hu oldalon, valamint a www.gesz20ker.hu oldalon szerezhet.