Üdvözöljük PESTERZSÉBET hivatalos oldalán!

Környezetvédelmi támogatás nevelési intézményeknek – Pályázat

2021.08.04

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága „Pályázat környezetvédelmi célú rendezvények, programok támogatására INTÉZMÉNYEK részére” címmel pályázatot ír ki

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata a fenti pályázatot a fenntartásában és működtetésében lévő óvodák, valamint bölcsődék számára írta ki . Támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot nyújt be, és valamennyi szükséges mellékletet csatolja ahhoz

A környezetvédelmi pályázat célja

Pályázat környezetvédelmi célú rendezvények, programok támogatására INTÉZMÉNYEK részére” – pályázat célja: Az önkormányzat vissza nem térítendő pénzbeli támogatásban kívánja részesíteni azokat a pályázókat, akik vállalják területeik (udvar, közterületi zöldsáv) rendben tartását (tisztántartás, zöld felületek kaszálása, virágágyak telepítése, kezelése, fák tányérozása stb.), ezekbe a munkákba korosztályuknak megfelelő szinten bevonják a gyermekeket bölcsődés gyermek esetén a szülőket is, így segítve elő a környezeti nevelést, valamint vállalják környezeti nevelési célzatú előadások vagy tanulmányutak szervezését. A jövőre vonatkozó rövidtávú környezetvédelmi, zöldfelületi fejlesztési elképzelések kidolgozása, kiemelve, hogy mik azok a területek, amik megvalósításhoz az intézmény anyagi segítséget vár. Elsősorban a zöld felületekkel összefüggő fejlesztéseket lehet megjelölni (pl. új sövény ültetés, virágágyások létrehozása stb.), de lehetőség van komplex környezetvédelmi programok támogatására is (pl. tanulmányi utak, célzott környezeti nevelési foglalkozások támogatása stb.). 

Kik pályázhatnak?

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának fenntartásában és működtetésében lévő nevelési, valamint a korábban az Önkormányzat működtetése alatt állt oktatási intézmények pályázhatnak. Támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot nyújt be, és valamennyi szükséges mellékletet csatolja ahhoz.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 48/B. § (1) bekezdése alapján nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban:

 • az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntéselőkészítőként részt vett,
 • az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, kormánymegbízott, kormánybiztos, miniszterelnöki megbízott, miniszterelnöki biztos, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,
 • az előző két pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,
 • a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével az első két pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
 • az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület, a sportszövetség, a polgárőr szervezet és az állam által alapított vagyonkezelő alapítvány, valamint azon vagyonkezelő alapítvány, amelyhez az állam csatlakozott kivételével az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az első három pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.

A pályázathoz szükséges iratok

 • A pályázatokat kizárólag az alábbi felsorolt iratok becsatolásával, az arra jogosult által aláírva, egy eredeti példányban kell benyújtani:
 •  Pályázati Adatlap (mely tartalmazza a pályázó intézmény nevét, székhelyétképviselőjének nevét és aláírását, valamint a kapcsolattartási adatokat (e-mail címtelefonszám)
 • Az intézményben folytatott környezetvédelmi nevelési munka rövid összefoglalója (gyakorlat, gyermekek szerepe)ű
 • 2021-ben az intézmény kertjében, illetve előtte levő közterületen végzett munkákfejlesztések bemutatása, ehhez 3 db színes fénykép csatolása. Jövőre vonatkozó rövid távú fejlesztési elképzelések ismertetése, konkrét kérések anyagi fedezet megjelölésével, amihez az intézmények támogatást kérnének. (Pl. cserjeültetés, füvesítés, tanulmányi kirándulás stb.)

A rendelkezésére álló forrás megnevezése és összege

A pályázat pénzügyi fedezete Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 09.) önkormányzati rendeletének 2.5. sz. mellékletében a működési célú tartalékok között rendelkezésre áll. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság 94/2021.(VII.22.) KVB számú határozatában foglaltak alapján mindösszesen 1.500.000 Ft összeg került elkülönítésre. Arra az esetre, ha az Önkormányzat anyagi helyzete előre nem látható okból megromlik, a Bizottság fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat benyújtásának határideje:  2021. szeptember 3. 12.00 óra.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat magyar nyelven, elektronikus úton  a varosfejlesztes@pesterzsebet.hu címre kell benyújtani. Az elektronikus levél tárgyában fel kell tüntetni a pályázat címét, valamint a pályázó megnevezését. A pályázat benyújtható személyesen is úgy, hogy az a benyújtási határidőig beérkezzen.

A pályázat benyújtásának helye: Budapest Főváros XX. kerületi Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. félemelet 38. szoba) illetve a varosfejlesztes@pesterzsebet.hu email címen

Hiányosan benyújtott pályázat érvénytelen, a kiíró hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít

A pályázat elbírálása

A támogatás nyújtásáról a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság 2021. szeptember 21-én a Bizottsági ülésen dönt. A pályázat elbírálása a beadott pályázati anyagban foglaltak alapján történik. A pályázat keretében kizárólag az alábbiakban megjelölt tevékenységekre lehet támogatást igényelni. A felsorolt tevékenységeken kívül semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható. A cél az, hogy minél több intézmény kaphasson támogatást fejlesztéseihez.

 A pályázónak a jelen pályázati kiírásnak a pályázat benyújtásakor kell megfelelnie, amelyet a fent kifejtettek szerint hiánypótlás során is teljesíthet. Amennyiben egy adott kritérium vizsgálata során megállapítható, hogy a pályázó vagy a pályázat annak nem felel meg, és az alátámasztó dokumentumok a jogszabálynak, a kiírásban meghatározottaknak nem megfelelően lettek benyújtva, hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül elutasítható a pályázat

A döntésről minden pályázó a döntés meghozatalától számított 8 napon belül írásban az általa megadott postai vagy elektronikus értesítési címen értest kap.

A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek

 A Támogató jelen kiírás keretében az elszámolható költségek típusait az alábbiak szerint határozza meg:

 • A támogatást felhasználni kizárólag a pályázatban megjelölt program megvalósításához kapcsolódó működési költségekre, kiadásokra lehet. 
 • Szolgáltatások igénybevételének költsége (a pályázati program megvalósításához szükséges költségek). 
 • Utazási költség
 • Eszközbeszerzések költségei (a pályázati program megvalósításához szükséges eszközök beszerzésének költségei).

A támogatás tényleges kiosztása az óvodák és bölcsődék esetében előirányzatmódosítással történik. A pályázók a pályázattal kapcsolatban felvilágosítást kaphatnak a Hivatal Városgazdálkodási Osztályán, Kalász Nóra városfejlesztési referensnél személyesen, 06-20 3506136 telefonszámon vagy a kalasz.nora@pesterzsebet.hu e-mail címen.

A Támogató által a pályázat keretében megítélt támogatás visszanem térítendő támogatás.

A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatás: A pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogató a támogatás felhasználását a támogatási szerződés szerint ellenőrzi. A pályázó ehhez köteles a Támogató által kért adatokat szolgáltatni. Pályázó tudomásul veszi, hogy a nyertes pályázók megnevezését és az elnyert támogatási összeget a Támogató, tekintettel azok közérdekű adat voltára, nyilvánosságra hozza.

Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről: A Hivatal a pályázatbeadással és a pályázati eljárás lebonyolításával összefüggésben birtokába jutott személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 (2016. április 27.) számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelettel (GDPR rendelet) összhangban kezeli. Az adatkezeléssel érintett természetes személyek az adatkezelési folyamat elején tájékoztatást kapnak, a tájékoztatás az adatkezelés teljes időtartama alatt elérhető Pesterzsébet Önkormányzatának honlapján (https://pesterzsebet.hu/eugyintezes/adatvedelemgdpr/), valamint papíralapon a Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán. Az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelésről tájékoztatás az adatvedelem@pesterzsebet.hu e-mail címen kérhető.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információk: A pályázati felhívás közzététele: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselőtestülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI. 29.) Ök. sz. rendelet 61.3-ban (helyben szokásos módon) meghatározottak közül, az alábbiak szerint megjelenik: 1./ a Hivatal központi hirdetőtábláján (kifüggesztés), 2./ az önkormányzat hivatalos honlapján (www.pesterzsebet.hu), A pályázat letölthető: www.pesterzsebet.hu címen az aktuális pályázatok menüpontból. A támogatás nyújtásának jogszabályi háttere: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete.

Last modified: 2021.08.10

Comments are closed.

Akadálymentes nézet
Akadálymentes nézet