fa madar

Madarak és fák napi környezetszépítő pályázat, intézmények részére

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi, Városfejlesztési és  Közbiztonsági Bizottsága „Madarak és fák napi környezetszépítő pályázat” címmel (a továbbiakban:  Támogatás) az alábbi pályázatot (a továbbiakban: Pályázat) írja ki: 

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S  

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának (a továbbiakban: Támogató) fenntartásában és működtetésében lévő óvodák és bölcsődék részére történik. 

2. Támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot nyújt be, és valamennyi szükséges mellékletet csatolja ahhoz. 

3. A pályázat címe: „Madarak és fák napi környezetszépítő pályázat INTÉZMÉNYEK  részére” 

4. A pályázat célja: A Támogató vissza nem térítendő pénzbeli támogatásban kívánja részesíteni  azokat a pályázókat, akik vállalják területeik (udvar, udvari eszközök, közterületi zöldsáv)  rendben tartását (tisztántartás, zöldfelületek kaszálása, virágágyak telepítése, kezelése, fák  tányérozása, udvari eszközök állagmegóvása, kerítésfestés, humuszolás, stb.), környezeti  nevelési célú programok megtartását, ezekbe a munkákba korosztályuknak megfelelő szinten  bevonják a gyermekeket, bölcsődés gyerekek esetén a szülőket is, így segítve elő a környezeti  nevelést. 

A jövőre vonatkozó rövidtávú környezetvédelmi, zöldfelületet érintő fejlesztési elképzelések  kidolgozása, kiemelve, hogy mik azok a területek, amik megvalósításhoz az intézmény anyagi  segítséget vár. 

A pályázat kapcsán a zöldfelületekkel, udvarokkal összefüggő fejlesztéseket lehet megjelölni,  de lehetőség van komplex környezetvédelmi programok támogatására is (pl. tanulmányi utak,  célzott környezeti nevelési foglalkozások támogatása, stb.). 

5. A Támogató megnevezése: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 

6. A pályázat benyújtására jogosult szervezetek meghatározása: Jelen pályázati kiírás  keretében Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának fenntartásában és  működtetésében lévő óvodák és bölcsődék pályázhatnak. Támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot nyújt be, és  valamennyi szükséges mellékletet csatolja ahhoz. 

7. A pályázat tartalmi és formai követelményei: A pályázatokat kizárólag az alábbi felsorolt  iratok becsatolásával, az arra jogosult által aláírva, egy eredeti példányban kell benyújtani. a) Pályázati Adatlap (mely tartalmazza a pályázó intézmény nevét, székhelyét,  

képviselőjének nevét és aláírását, valamint a kapcsolattartási adatokat (e-mail cím,  telefonszám), 

b) Az intézményben folytatott környezetvédelmi nevelési munka rövid összefoglalója  (gyakorlat, gyermekek szerepe), fényképek csatolása, 

c) Jövőre vonatkozó rövid távú fejlesztési elképzelések ismertetése, konkrét kérések anyagi  fedezet megjelölésével, amihez az intézmények támogatást kérnének (pl. cserjeültetés,  füvesítés, tanulmányi kirándulás, stb.). 

8. A Támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése és összege: A pályázat pénzügyi  fedezete Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2024. évi  költségvetésében a működési célú tartalékok között rendelkezésre áll. A Környezetvédelmi,  Városfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 34/2024. (II.27.) KVKB számú határozatában foglaltak alapján mindösszesen bruttó 2 000 000,- Ft összeg került elkülönítésre.

9. A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 29. (péntek) 12.00 óra.

10. A pályázat benyújtásának módja és helye: 
A pályázatokat elektronikus úton, magyar nyelven kell benyújtani 1 példány PDF formátumú fájlba összeolvasztva, aláírással és pecséttel hitelesítve. Módosításra alkalmas  szövegfájlban (pl. word formátum) beérkező, valamint aláírással és pecséttel nem hitelesített pályázatok nem elbírálhatók! 

A pályázat benyújtásának helye: varosfejlesztes@pesterzsebet.hu email címen. 

11. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit: 

A hiányosan benyújtott pályázat érvénytelen, a kiíró hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít. 

12. A pályázat elbírálásának határideje, főbb szempontjai, a pályázat eredményéről történő  értesítés módja és határideje: 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 3.  számú melléklet VII. pontjának 3. alpontja rögzíti, hogy a Bizottság átruházott hatáskörben dönt a Madarak és fák napi pályázat előirányzatának felosztásáról. 

A támogatás nyújtásáról a Környezetvédelmi, Városfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  2024. májusában bizottsági ülésen dönt. A pályázat elbírálása a beadott pályázati anyagban foglaltak alapján történik. 

A pályázat keretében kizárólag az alábbiakban megjelölt tevékenységekre lehet támogatást  igényelni. A felsorolt tevékenységeken kívül semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható. A cél az, hogy minél több intézmény kaphasson támogatást fejlesztéseihez. 

A pályázónak a jelen pályázati kiírásnak a pályázat benyújtásakor kell megfelelnie.  Amennyiben egy adott kritérium vizsgálata során megállapítható, hogy a pályázó vagy a  pályázat annak nem felel meg, és az alátámasztó dokumentumok a jogszabálynak, a kiírásban  meghatározottaknak nem megfelelően lettek benyújtva, hiánypótlási felhívás kibocsátása  nélkül elutasítható a pályázat. 

Az oklevél átadására várhatóan 2024. június 8-án, szombaton 10:00-tól a Baba Parkban  megrendezésre kerülő Családok Napja Ünnepség keretében kerül sor.  

13. A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek: A Támogató jelen kiírás keretében az  elszámolható költségek típusait az alábbiak szerint határozza meg: 
1. A támogatást felhasználni kizárólag a pályázatban megjelölt program megvalósításához  kapcsolódó működési költségekre, kiadásokra lehet. 
2. Szolgáltatások igénybevételének költsége (a pályázati program megvalósításához  szükséges költségek). 
3. Utazási költség 
4. Eszközbeszerzések költségei (a pályázati program megvalósításához szükséges eszközök  beszerzésének költségei). 
A támogatás tényleges kiosztása az óvodák és bölcsődék esetében előirányzat-módosítással történik. 

14. A pályázók a pályázattal kapcsolatban felvilágosítást kaphatnak a Hivatal Városgazdálkodási Osztályán, Tóth Bettina városfejlesztési referensnél személyesen, vagy a varosfejlesztes@pesterzsebet.hu e-mail címen. 

15. A Támogató által a pályázat keretében megítélt támogatás vissza nem térítendő támogatás. 

16. A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási  kötelezettségre, valamint nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatás: A  pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogató a támogatás felhasználását a támogatási szerződés  szerint ellenőrzi. A pályázó ehhez köteles a Támogató által kért adatokat szolgáltatni. 

Pályázó tudomásul veszi, hogy a nyertes pályázók megnevezését és az elnyert támogatási  összeget a Támogató, tekintettel azok közérdekű adat voltára, nyilvánosságra hozza. 

17. Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről: 

A Hivatal a pályázatbeadással és a pályázati eljárás lebonyolításával összefüggésben birtokába  jutott személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 (2016. április 27.)

számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő  védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon  kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelettel (GDPR rendelet) összhangban  kezeli. Az adatkezeléssel érintett természetes személyek az adatkezelési folyamat elején  tájékoztatást kapnak, a tájékoztatás az adatkezelés teljes időtartama alatt elérhető Pesterzsébet  Önkormányzatának honlapján (https://pesterzsebet.hu/e-ugyintezes/adatvedelem-gdpr/),  valamint papíralapon a Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán. Az  adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelésről tájékoztatás az  adatvedelem@pesterzsebet.hu e-mail címen kérhető. 

18. A pályázattal kapcsolatos egyéb információk: 

A pályázati felhívás közzététele: 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI. 29.) Ök. sz. rendelet 61.§-ban  (helyben szokásos módon) meghatározottak közül, az alábbiak szerint megjelenik: 1./ a Hivatal központi hirdetőtábláján (kifüggesztés), 

2./ az önkormányzat hivatalos honlapján (www.pesterzsebet.hu), 

A pályázat letölthető: www.pesterzsebet.hu címen az aktuális pályázatok menüpontból. 

19. A támogatás nyújtásának jogszabályi háttere

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről  szóló 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelete. 

(Fotó: Pxhere.com)