Üdvözöljük PESTERZSÉBET hivatalos oldalán!

Mit kell tudni az óvodai beíratkozásról?

2012.03.27

Az óvodába lépés jelentős változást jelent a kisgyermeknek és szüleinek is. Fordulópont a három éves koráig az édesanya mellett nevelődő gyermek életében csakúgy, mint a bölcsődés gyermek számára. Az anyától való elszakadás, az alkalmazkodás az új környezethez, a számára ismeretlen felnőttekhez és a gyerektársakhoz, pszichés megterhelést jelent. 

Az óvoda nevelési célja az, hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását elősegítse, figyelembe véve az életkori és az egyéni sajátosságokat, valamint az eltérő fejlődési ütemet.
– Kerületünk valamennyi óvodájának helyi nevelési programjában értékként fogalmazódik meg az óvodáskorú gyermekek játékos tevékenységrendszerben történő folyamatos fejlesztésének fontossága, a társadalmi és természeti környezet megismerésére és védelmére nevelés, az egészséges életmódra nevelés, a prevenció, a tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés, a másság elfogadása, és mindezekre építve egy újabb életkori szakaszra, az iskolai életre felkészítés stratégiájának meghatározása – mondta Vasas Dezsőné óvodai szaktanácsadó.
A gyermeki személyiség fejlesztése a tevékenységeken keresztül – játék, vers-mese, mozgás, ének-zene, rajzolás, mintázás, kirándulások, séták, ünnepek – komplex módon valósul meg.
A gyermekek fejlődésével kapcsolatos esetleges problémákat minden intézményben logopédus és fejlesztőpedagógus kezeli.

A jelenleg érvényben lévő, a Közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. tv. (a továbbiakban: Kt.) 24.§-ának értelmében az óvodai nevelés a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. „Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.” A 255/2009. (XI. 20.)

– Kormányrendelet értelmében: „Az óvoda teljes nyitva tartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét óvodapedagógus irányítja.”„A gyermek – ha e törvény másképp nem rendelkezik – abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.” Ennek teljesítéséért a szülő a felelős. A Kt. 65. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A médiában több helyen is megjelent, hogy az óvodába kötelező felvenni minden harmadik életévet betöltött gyermeket. A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatályba lépésének ütemezése értelmében, 2014. szeptemberétől kötelező a 3 éves kortól való óvodába járás – tájékoztatott a szaktanácsadó.
A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatos. Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik, az „Óvodai felvétel iránti kérelem” nyomtatvány kitöltésével.
Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes önkormányzati vagy nem önkormányzati óvodában lehet.

A lakóhely szerinti körzetes óvodáról bővebb tájékoztató található az alábbi honlapon: http://archive.pesterzsebet.hu/index.php?action=category&id=3755
Budapest Főváros XX. kerület óvodai körzetek utcák szerint.doc
A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekek felvételére vonatkozó igényt is be kell jelenteni.
A jelentkezés időpontja: 2012. május 7 -14.

A gyermekgondozási segélyt igénybe vevő édesanyák gyermekeit az óvodák előjegyzésbe veszik, ha a gyermek a nevelési év folyamán tölti be harmadik életévét. Az előjegyzés nem jelent felvételt, a férőhelyek száma a meghatározó az évközi felvételeknél.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik.
Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

– Az első óvodai foglalkozási nap: a nevelési év első napja. Ekkor történik az eddig bölcsődében elhelyezett gyermekek átvétele. Az óvodai beiratkozás általános tudnivalóit Budapest Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal főjegyzője által kiadott és Pesterzsébet Önkormányzata által közzétett „HIRDETMÉNY” az óvodai felvételekről dokumentum tartalmazza, mely a Polgármesteri Hivatalban és valamennyi óvodában elolvasható. Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat. Kerületünkben német nemzetiségi csoportok is működnek a Baross Ovi, Kindergarten Baross (1201 Budapest Baross u. 81.) óvodában – tájékoztatott Vasas Dezsőné.

Hírfeltöltés: Online Lapcsoport Kft.
Fotó: Pedagógiai Intézet

Last modified: 2017.09.28

Comments are closed.

Akadálymentes nézet
Akadálymentes nézet