lakas

Pályázat Üres lakások felújítása és bérbeadása hajléktalansággal küzdőknek

1. A pályázat indokoltsága és célja  

Budapest városvezetése elkötelezett a nyitott döntéshozatal és a lakosság minél nagyobb fokú bevonása,  aktiválása mellett. A lakosság döntéshozásba való bevonása érdekében a Közösségi Költségvetés keretében  a fővárosiak 1 Mrd Ft felhasználásáról dönthetnek. A 2021. évben zárult közös tervezés egyik nyertes projektje  Gondoskodó Budapest kategóriában az „Üres lakások felújítása és bérbeadása hajléktalansággal küzdőknek” ötlet (továbbiakban: Projekt).  

A pályázat célja hajléktalan emberek számára tartós, megfizethető, biztonságos lakhatás és ehhez kapcsolódó  szociális munka biztosítása felújított fővárosi kerületi önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásával. A Projekt megvalósítása érdekében a Fővárosi Önkormányzat pályázatot hirdet, melynek részleteit jelen  felhívás tartalmazza.  

2. A pályázók köre 

Pályázni olyan szervezet jogosult, amely alapdokumentumában szerepel a hajléktalanság kezelésével  összefüggő cél, azt saját tevékenységként végzi és az alapdokumentum kelte legalább 1 évvel megelőzi a  pályázati felhívás megjelenésének napját. 

A pályázat érvényességének feltétele a pályázó és valamely fővárosi kerületi önkormányzat közötti előzetesen  megkötött megállapodás(ok) (továbbiakban: megállapodás(ok) benyújtása, mely szerint a fővárosi kerületi  önkormányzat rendeltetésszerű használatra jelenleg alkalmatlan lakást vagy lakásokat a pályázó részére  azzal a céllal rendelkezésre bocsát, hogy azt pályázó bérbeadásra alkalmassá tegye. Ezzel összefüggésben  a megállapodás(ok)ban a fővárosi kerületnek rögzíteni kell, hogy figyelemmel a lakások és helyiségek  bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 7. §- ában és a 91/A. § 16. és 17. pontjában foglaltakra, az adott lakásnak mely műszaki állapotát tekinti  rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotúnak. Jelen pályázat keretében a fővárosi kerület ezen  nyilatkozatában foglaltakat tekintjük a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotnak. A  megállapodás(ok)ban rögzíteni kell, hogy pályázó részére a fővárosi kerületi önkormányzat bérlőkijelölési  jogot vagy bérlőkiválasztási jogot biztosít legalább öt éves időtartamra, ezt megelőzően engedélyezi a pályázó  szervezet részére a lakás(ok) lakható, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatalát. 

Pályázó vállalja, hogy a bérleti szerződés megkötése után legalább egy évig szociális munka keretében a  bérlő számára segítséget nyújt.  

Pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy-egy pályázatnál csak egy önkormányzattal működhet együtt.  Egy pályázatban maximum 5 lakáshoz kapcsolódóan igényelhet támogatást.  

A benyújtott pályázatok résztámogatására is lehetőség van abban az esetben, ha a rendelkezésre álló forrást  meghaladó számú lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatalára érkezik érvényes pályázat. Ekkor a pályázatokban szereplő nem minden lakás, hanem annál kevesebb lakás rendeltetésszerű  használatra alkalmas állapotba hozatala kerül támogatásra. A benyújtott anyag tartalmának csökkentése  esetén a pályázóval egyeztetésre kerül sor.  

A Támogató célja ezzel, hogy minél több fővárosi kerületi önkormányzat bevonódhassék a minta projekt  jellegű pályázati formába.  

Pályázatot nyújthatnak be az alábbi jogi formában működő szervezetek: 

A. egyesületek, 

B. önálló egyházi intézmények, 

C. alapítványok, 

D. nonprofit gazdasági társaságok, 

E. egyesületi és alapítványi fenntartású intézmények. 

3. Támogatási mérték 

A pályázati keretösszeg 50 millió forint. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: a Projektbe  bevont lakásonként maximum 5 millió Ft, mely elnyerése esetén a pályázók a lakás rendeltetésszerű  használatra alkalmas állapotba hozatala mellett azt is vállalják, hogy az első bérlő számára a bérleti szerződés  megkötését követő egy éven keresztül utánkövető, a lakhatás megtartására és a társadalmi integrációra  irányuló szociális munkát (illetve szükség szerint egyéb például szociális- és egészségügyi szolgáltatásokat)  is biztosítanak.  

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. 

4. A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek 

Jelen pályázaton elnyerhető támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.  

A támogatásból elsőként a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában álló, jelenleg rendeltetésszerű  használatra nem alkalmas lakás(ok) rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatalához igényelt  összeg kerül átadásra, ezt követően a pályázó által gyakorolt bérlőkijelölési jog vagy bérlőkiválasztási jog  alapján megkötött lakásbérleti szerződés megkötését követően a bérlő(k)/jogosult(ak) számára biztosított  szociális munka és egyéb szolgáltatások fedezetét biztosító támogatási összeg a 3. pontban foglaltak szerint.  Jelen pályázati felhívásban jogosult a Budapesten közterületen vagy hajléktalan-ellátó intézményben  igazolhatóan (éjjeli menedékhelyen, hajléktalan személyek átmeneti szállásán, hajléktalanok rehabilitációs  intézményében vagy hajléktalanok otthonában) élő hajléktalan személyt, családok átmeneti otthonában élő  személyt, vagy olyan személyt jelöl, aki életvitelszerűen kereskedelmi szálláshelyen él, de korábban – igazolhatóan – legalább egy évig az előző értelemben vett hajléktalan élethelyzetben volt. Emellett a jelölt  jövedelmi-vagyoni helyzete nem teszi lehetővé, hogy lakhatásáról önerőből gondoskodjék. 

Pályázó bérlőkijelölési jogát vagy bérlőkiválasztási jogát olyan módon gyakorolja, hogy a lakások bérlőjének  olyan személyt jelöl, aki(k) megfelel a jelen pályázatban meghatározott jogosult fogalom kritériumainak. Jelen pályázati felhívásban kereskedelmi szálláshely a pályázati kiírás szempontjából, olyan alacsony  szolgáltatási díjú és színvonalú szálláshely, ahol jellemzően több ágyas szobákban elhelyezett ágyak külön külön is hasznosításra kerülhetnek. 

A felhasználás pontos feltételei a nyertes Projekthez igazodva a támogatási szerződésben kerülnek  meghatározásra. 

A pályázati támogatás felhasználhatósága: 

• A forrás felhasználható a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő, a pályázat benyújtásakor  nem lakott, adott műszaki állapotában nem bérbeadható, lakáscélú ingatlan lakhatásra,  rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállítására

• A forrás ugyancsak felhasználható azoknak a hajléktalan személyeknek nyújtott szociális- és  egészségügyi szolgáltatásokra, akik a Projekt keretei között válnak egy önkormányzati tulajdonú  bérlakás bérlőivé, a bérleti szerződés megkötését követő egy éves időtartam alatt keletkezett  költségekre. 

5. A Projekt szakmai tervére vonatkozó feltételek 

A pályázat benyújtásakor szakmai tervben szükséges bemutatni a projekt megvalósításának módját, eszközeit  és helyszínét.  

A szakmai tervvel kapcsolatos elvárások:  

A) A Projekt célcsoportja: a pályázat 4. pontjában meghatározott jogosultak. 

B) Részletesen be kell mutatnia  

• a Projekt szemlélet és szakmai alapvetéseit;  

• a célcsoport elérésének és bevonásának a módját;  

• a leendő bérlők kiválasztásának szempontjait; 

• a leendő bérlők számára a lakhatásuk megtartása, társadalmi integrációjuk elősegítése  érdekében biztosított szociális munkát és a reintegrációt támogató személyes szükségletek  kielégítését célzó egészségügyi és szociális szolgáltatásokra -, valamint az ehhez szükséges  beszerzéseket (pl. gyógyászati segédeszközök, gyógyszerek, stb.). 

C) A bevonásra kerülő önkormányzati lakások pontos címét, adatait (méret, szobaszám, egyéb  helyiségek száma, jelenlegi komfort fokozat, mióta nem került bérbeadásra) a lakásban szükséges  munkálatok leírását. 

6. Elszámolás és ellenőrzés 

A Fővárosi Önkormányzatot széleskörű ellenőrzési jog illeti meg a forrás felhasználása és a lakhatás biztosítása, valamint a szociális munka és egyéb szolgáltatások biztosítása körében monitoring, szakmai és  pénzügyi területen is.  

7. A pályázathoz kapcsolódó határidők 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. 06.13.  

A Bírálóbizottság a benyújtási határidőt követő 60 napon belül elbírálja a beérkezett pályázatokat és javaslatot  készít elő a döntéshozó testületnek. 

A pályázatokról szóló döntést a Fővárosi Közgyűlés a bírálóbizottság döntését követő legkésőbb második  rendes ülésén hozza meg.  

A támogatás folyósításának ütemezése: a Támogatási szerződésben kerül rögzítésre. A Projekt megvalósításának időszaka: a Támogatási szerződésben kerül rögzítésre.  

8. A pályázatok benyújtásának módja, helye 

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével nyújtható be. A Projekt adatlap sem  formájában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A  pályázati adatlap letölthető a www.budapest.hu honlapról.  

A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy  gyorspostai szállítás igénybevételével következő címre kell beküldeni:  

Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Főosztály 1840 Budapest

Emellett a Főpolgármester Hivatal Ügyfélszolgálatán személyesen, 1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3. 

A borítékra kérjük írják rá: Pályázat – Üres lakások felújítása és bérbeadása hajléktalansággal küzdőknek Postai úton benyújtott pályázat esetében a pályázati határidő akkor minősül megtartottnak, amennyiben a  pályázó a pályázatát legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján postára adja. 

A határidőn túl érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra  kerülnek. A beérkezett pályázatokra minden esetben egy visszaigazoló e-mailt küldünk azok sikeres  beérkezéséről. A benyújtott pályázati anyag eredeti példánya az elbírálást követően nem igényelhető vissza. 

Hiánypótlás  

Amennyiben a Pályázó hiányosan nyújtotta be pályázatát egyszeri alkalommal lehetősége van hiánypótlásra.  A hiánypótlásra a pályázót a kiíró hiánypótlási felszólító levélben kéri fel. A hiánypótlást a hiánypótlásra  felszólító levél megküldését követő 8 munkanapon belül kell teljesíteni. A hiányzó dokumentum(ok)  benyújtására postai úton és személyesen van lehetőség. 

A pályázat elutasításra kerül: 

• a pályázati kiírás feltételeinek nem felel meg 

• amennyiben a hiánypótlási felhívásban előírt határidőben nem pótolták maradéktalanul 

9. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok: 

1. Az 1. mellékletben található Pályázati Adatlap hiánytalanul kitöltve, aláírva.  

2. A pályázó szervezet létesítő okiratának (pl. alapító okirat, törzskönyv, jogerős bírósági bejegyző  végzés, létesítő okirat) hitelesített másolata. 

3. Eredeti banki igazolás arról, hogy a Pályázó saját bankszámlával rendelkezik.  4. A Projekt megvalósítására vonatkozó részletes szakmai és pénzügyi terv. 

5. Pénzügyi költségvetési terv a pályázati felhívás 2. mellékletének kitöltésével. 

6. A pályázó és a fővárosi kerületi önkormányzat között megkötött megállapodás(ok), melyben  szerepel, hogy pályázati összeg elnyerése esetén: 

– a fővárosi kerület a pályázó részére mely, a projektbe bevont lakás(oka)t biztosítja (cím, naturális  mutatók, tényleges műszaki állapot, ezt igazoló fotó(k), az elvégzendő munkák részletezése, illetve  mit tekint a fővárosi kerületi önkormányzat a rendeltetésszerű használatra alkalmas műszaki  állapotnak),  

– a fővárosi kerület a pályázó részére a projektbe bevont lakásra az I. Projekt elem készre  jelentésétől számított 5 éves időtartamra bérlőkijelölési jogot vagy bérlőkiválasztási jogot biztosít, – engedélyezi a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállítását és a  

szükséges munkálatok elvégzése idejére már biztosítja ehhez a lakás használati jogát. – a fővárosi kerület a rendeltetésszerű állapot eléréséhez szükséges, megállapodásban rögzített  feladat zárultát követően ellenőrzi és igazolja, hogy a vállalt műszaki tartalom teljesült. – a fővárosi kerület biztosítja a pályázó és a Támogató részére a támogatás felhasználásának  ellenőrzése kapcsán a pályázattal érintett ingatlanokban való bejutást 

7. A Projektbe bevonni javasolt lakások rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozásával  kapcsolatos műszaki dokumentáció. 

8. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. § szerinti  nyilatkozatok 1-1 eredeti példányban kitöltve (pályázati felhívás melléklete). 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető:  

A Pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdések e-mailben az ureslakaspalyazat@budapest.hu e-mail címre  is megküldhetőek.

10. A pályázatok elbírálásának módja 

A pályázatokat a beérkezett pályázati anyag alapján a Főpolgármesteri Hivatal munkatársaiból  (Főpolgármesteri Iroda 1 fő, Általános Főpolgármester-helyettes irodája 1 fő, Okosvárosért és  Részvételiségért Felelős Főpolgármester-helyettes Irodája 1 fő, Szociálpolitikai Főosztály 1 fő, Jogi Főosztály  1 fő), és a Fővárosi Szociális Közalapítvány által delegált két tagból álló bírálóbizottság véleményezi, és tesz  javaslatot a támogatásról a dönteni jogosult Fővárosi Közgyűlésnek. 

A bírálat előtt a pályázatban érintett lakás(ok)at a pályázat kiírója helyszíni szemlén szükség esetén ellenőrzi. A benyújtott pályázatok értékelési szempontok alapján elért pontszáma alapján kialakult sorrendnek  megfelelően kerül sor a támogatási javaslat összeállítására. Azzal, hogy a támogatási szerződések – a keret  kimerüléséig – a pontszámok szerinti sorrend alapján kerüljenek megkötésre. Amennyiben a magasabb  pontszámot elért pályázóval a szerződéskötés valamely ok miatt meghiúsul (pl. a pályázó visszalép) a  sorrendben őt követő pályázóval kerül a támogatási szerződés megkötésre.  

A bírálati eljárás során a pályázó, és vele együttműködő önkormányzat képviselőit a bírálóbizottság  egyeztetésre hívhatja terveik részletes megismerése érdekében. Az egyeztetés során a benyújtott pályázati  anyag módosítására, műszaki tartalom és egyéb naturáliák vonatkozásában már nincs lehetőség.  

A Pályázat értékelésének szempontjai: 

Értékelési szempont Pontszám
A Projekt megvalósítás szakmai terve,  különös tekintettel a célnak való megfelelésre, a célcsoporttal kapcsolatos  elvárásoknak való megfelelésre, a módszertani megalapozottságra, a szociális  munka és egyéb, a feladathoz kapcsolódó, a lakhatás megtartására és a társadalmi  integrációra irányuló szociális- és egészségügyi szolgáltatások eredménymutatóira  és partnerek releváns szakmai tapasztalatára0-20 pont
A Projekt pénzügyi terve,  különös tekintettel az érthetőségre, megalapozottságra, költséghatékonyságra,  valamint a pénzügyi terv és a költségek szöveges indoklásának konzisztenciájára0-10 pont
A Projekt megvalósításához a Pályázó által vállalt önerő mértéke Önerő lehet például: pénzbeli teljesítés, adományként kapott berendezés, gép,  anyag, készlet, ingyenesen biztosított szociális munka, egészségügyi szolgálatatás.5 pont
A Projekt biztosítja önkéntesek bevonását a lakások felújításába + 2 pont
A Projekt biztosítja a leendő bérlő(k) bevonását a lakások felújításába + 2 pont
A Projekt kifejezetten a célcsoport sérülékeny (pl. volt állami gondozott,  mozgáskorlátozott, fogyatékossággal élő, addiktológiai vagy pszichiátriai  problémával rendelkező) tagjai számára biztosít megfizethető lakhatást + 2 pont
Pályázó vállalja, hogy 1 éven túli szociális munkát végez saját költsége  terhére, valamint az egy év elteltével történő esetleges új jelölés alapján  beköltöző bérlőnek szociális munkát biztosít saját költségén.+2 pont

Nem támogatható az a pályázat, amelynek  

1.) a szakmai tervezete és  

2.) a költségtervezete  

nem éri el az adott szemponthoz rendelt maximális pontszámnak legalább a felét. 

A Fővárosi Önkormányzat fenntartja a jogot a jelen Pályázati kiírás indoklás nélküli visszavonására vagy a  Pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására. Ebben az esetben a Pályázók kárigényt semmilyen  jogcímen nem érvényesíthetnek a Fővárosi Önkormányzattal szemben. 

A pályázat eredményéről értesítés módja, határideje: A nyertes Pályázó(k) értesítése elektronikus úton  történik, a döntésről szóló határozat elkészülésekor.

Támogatási döntés ellen jogorvoslat: A pályázattal kapcsolatos döntés ellen jogorvoslat kezdeményezésére a  közgyűlési döntésnek a fővárosi önkormányzat honlapján történő közzétételét követő 10 napig van lehetőség  a (Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Levelezési cím: 1840 Budapest.) címre írt, a kifogás indoklását tartalmazó beadvánnyal.  

A támogatási szerződéssel létrejövő támogatási jogviszony létesítésére irányuló eljárással és a támogató  döntésével kapcsolatos jogviták eldöntése polgári peres eljárásban kezdeményezhető. 

Az adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi tajekoztatok;id=809 

A Pályázó a pályázat benyújtásával elismeri, hogy az adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte, az abban foglaltakat elfogadta.