kerteszkedes

Madarak és fák napi környezetszépítő pályázat

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi, Városfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága „Madarak és fák napi környezetszépítő pályázat” címmel (a továbbiakban: Támogatás) pályázatot (a továbbiakban: Pályázat) ír ki a fenntartásában és működtetésében lévő óvodák és bölcsődék részére.

Támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot nyújt be, és valamennyi szükséges mellékletet csatolja ahhoz.

A pályázat címe: „Madarak és fák napi környezetszépítő pályázat intézmények részére”

A pályázat célja: A Támogató vissza nem térítendő pénzbeli támogatásban kívánja részesíteni azokat a pályázókat, akik vállalják területeik (udvar, udvari eszközök, közterületi zöldsáv) rendben tartását (tisztántartás, zöld felületek kaszálása, virágágyak telepítése, kezelése, fák tányérozása, udvari eszközök állagmegóvása, kerítésfestés, humuszolás stb.), környezeti nevelési célú programok megtartását, ezekbe a munkákba korosztályuknak megfelelő szinten bevonják a gyermekeket, bölcsődés gyerekek esetén a szülőket is, így segítve elő a környezeti nevelést.

A jövőre vonatkozó rövidtávú környezetvédelmi, zöldfelületi fejlesztési elképzelések kidolgozása, kiemelve, hogy mik azok a területek, amik megvalósításhoz az intézmény anyagi segítséget vár.

A pályázat kapcsán a zöldfelületekkel, udvarokkal összefüggő fejlesztéseket lehet megjelölni, de lehetőség van komplex környezetvédelmi programok támogatására is (pl. tanulmányi utak, célzott környezeti nevelési foglalkozások támogatása, stb.).

 • A Támogató megnevezése: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata
 • A pályázat benyújtására jogosult szervezetek meghatározása: Jelen pályázati kiírás keretében Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának fenntartásában és működtetésében lévő óvodák és bölcsődék pályázhatnak. Támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot nyújt be, és valamennyi szükséges mellékletet csatolja ahhoz.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 48/B. §(1) bekezdése alapján nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban:

 1. az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett,
 2. az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, kormánymegbízott, kormánybiztos, miniszterelnöki megbízott, miniszterelnöki biztos, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,
 3. az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,
 4.  a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
 5. az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület, a sportszövetség, a polgárőr szervezet és az állam által alapított vagyonkezelő alapítvány, valamint azon vagyonkezelő alapítvány, amelyhez az állam csatlakozott kivételével – az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.
 6. A pályázat tartalmi és formai követelményei, nem elektronikus kapcsolattartás esetén a benyújtandó pályázatok példányszáma A pályázatokat kizárólag az alábbi felsorolt iratok becsatolásával, az arra jogosult által aláírva, egy eredeti példányban kell benyújtani.
 7. Pályázati Adatlap (mely tartalmazza a pályázó intézmény nevét, székhelyét, képviselőjének nevét és aláírását, valamint a kapcsolattartási adatokat (e-mail cím, telefonszám),
 8. Az intézményben folytatott környezetvédelmi nevelési munka rövid összefoglalója (gyakorlat, gyermekek szerepe), fényképek csatolása,
 9. Jövőre vonatkozó rövid távú fejlesztési elképzelések ismertetése, konkrét kérések anyagi fedezet megjelölésével, amihez az intézmények támogatást kérnének (pl. cserjeültetés, füvesítés, tanulmányi kirándulás, stb.).
 10. A Támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése és összege: A pályázat pénzügyi fedezete Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében a működési célú tartalékok között rendelkezésre áll. A Környezetvédelmi, Városfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 17/2023. (II.21.) KVKB számú határozatában foglaltak alapján mindösszesen bruttó 2.000.000.,- Ft összeg került elkülönítésre.
 11. A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 31. (péntek) 12.00 óra.
 12. A pályázat benyújtásának módja és helye:

A pályázatokat elektronikus úton, magyar nyelven kell benyújtani 1 példány PDF formátumú fájlba összeolvasztva, aláírással és pecséttel hitelesítve. Módosításra alkalmas szövegfájlban (pl. word formátum) beérkező, valamint aláírással és pecséttel nem hitelesített pályázatok nem elbírálhatók!

A pályázat benyújtásának helye: varosfejlesztes@pesterzsebet.hu

 1. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit:

A hiányosan benyújtott pályázat érvénytelen, a kiíró hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.

 1. A pályázat elbírálásának határideje, főbb szempontjai, a pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje:

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 3. számú melléklet VII. pontjának 3. alpontja rögzíti, hogy a Bizottság átruházott hatáskörben dönt a Madarak és fák napi pályázat előirányzatának felosztásáról.

A támogatás nyújtásáról a Környezetvédelmi, Városfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2023. májusban Bizottsági ülésen dönt. A pályázat elbírálása a beadott pályázati anyagban foglaltak alapján történik.

A pályázat keretében kizárólag az alábbiakban megjelölt tevékenységekre lehet támogatást igényelni. A felsorolt tevékenységeken kívül semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható. A cél az, hogy minél több intézmény kaphasson támogatást fejlesztéseihez.

A pályázónak a jelen pályázati kiírásnak a pályázat benyújtásakor kell megfelelnie. Amennyiben egy adott kritérium vizsgálata során megállapítható, hogy a pályázó vagy a pályázat annak nem felel meg, és az alátámasztó dokumentumok a jogszabálynak, a kiírásban meghatározottaknak nem megfelelően lettek benyújtva, hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül elutasítható a pályázat.

A támogatás jelképes kiosztására várhatóan 2023. május 20-án, szombaton 10:00-tól a Baba Parkban megrendezésre kerülő Családok Napja Ünnepség keretében kerül sor.

 1. A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek: A Támogató jelen kiírás keretében az elszámolható költségek típusait az alábbiak szerint határozza meg:
 2. A támogatást felhasználni kizárólag a pályázatban megjelölt program megvalósításához kapcsolódó működési költségekre, kiadásokra lehet.
 3. Szolgáltatások igénybevételének költsége (a pályázati program megvalósításához szükséges költségek).
 4. Utazási költség
 5. Eszközbeszerzések költségei (a pályázati program megvalósításához szükséges eszközök beszerzésének költségei).

A támogatás tényleges kiosztása az óvodák és bölcsődék esetében előirányzat-módosítással történik.

 1. A pályázók a pályázattal kapcsolatban felvilágosítást kaphatnak a Hivatal Városgazdálkodási Osztályán, Tóth Bettina városfejlesztési referensnél személyesen, vagy a varosfejlesztes@pesterzsebet.hu e-mail címen.
 2. A Támogató által a pályázat keretében megítélt támogatás visszanem térítendő támogatás.
 3. A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatás: A pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogató a támogatás felhasználását a támogatási szerződés szerint ellenőrzi. A pályázó ehhez köteles a Támogató által kért adatokat szolgáltatni.

Pályázó tudomásul veszi, hogy a nyertes pályázók megnevezését és az elnyert támogatási összeget a Támogató, tekintettel azok közérdekű adat voltára, nyilvánosságra hozza.

 1. Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről:

A Hivatal a pályázatbeadással és a pályázati eljárás lebonyolításával összefüggésben birtokába jutott személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 (2016. április 27.) számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelettel (GDPR rendelet) összhangban kezeli. Az adatkezeléssel érintett természetes személyek az adatkezelési folyamat elején tájékoztatást kapnak, a tájékoztatás az adatkezelés teljes időtartama alatt elérhető Pesterzsébet Önkormányzatának honlapján (https://pesterzsebet.hu/e-ugyintezes/adatvedelem-gdpr/), valamint papíralapon a Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán. Az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelésről tájékoztatás az adatvedelem@pesterzsebet.hu e-mail címen kérhető.

 1. A pályázattal kapcsolatos egyéb információk:

A pályázati felhívás közzététele:

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI. 29.) Ök. sz. rendelet 61.§-ban (helyben szokásos módon) meghatározottak közül, az alábbiak szerint megjelenik:

1./ a Hivatal központi hirdetőtábláján (kifüggesztés),

2./ az önkormányzat hivatalos honlapján (www.pesterzsebet.hu),

A pályázat letölthető: www.pesterzsebet.hu címen az aktuális pályázatok menüpontból.

 1. A támogatás nyújtásának jogszabályi háttere:

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (II.16.) önkormányzati rendelete.

(Pxhere.com)