Pesterzsebeti Lurkohaz Ovoda

Pesterzsébeti Lurkóház intézményvezetői munkakör Pályázat

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirdet a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda intézményvezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama:  A vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2023. augusztus 15. napjától 2028. augusztus 14.  napjáig szól. 

A munkavégzés helye: 1202 Budapest, Mártírok útja 205/b 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettettel  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló  20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra. 

Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének  megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az  óvodáskorú gyermekek oktatásának, nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai  felett a munkáltatói jogkör gyakorlása. 

Az intézményvezetői megbízás magában foglalja az óvodavezetői intézményirányítási  feladatok teljes körű ellátását.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 7. sz. melléklete,  valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szerinti rendelkezések az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 

• főiskola, óvodapedagógus, 

• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, • legalább négy év óvodapedagógus munkakörben,  

• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan  időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

• magyar állampolgárság, 

• büntetlen előélet, 

• cselekvőképesség, 

• ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, • ne álljon a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, • vele szemben ne álljanak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró  okok. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• szakmai önéletrajz, 

• vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket, 

• az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,  

• iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

• a 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet,  továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás  hatálya alatt, nem állnak fenn vele szemben a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,  

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a  pályázatai eljárással összegfüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület  nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja, 

• a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettségének eleget tesz, 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2023. augusztus 15. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 21. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

• Postai úton: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal,  Polgármesteri Titkárság címére történő megküldésével (1201 Budapest, Kossuth tér 1.). Kérjük a zárt borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító  számot: KP/4053/2023., valamint a munkakör megnevezését: „Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda intézményvezető” 

• Személyesen: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal, I.  emelet 69. – Polgármesteri Titkárságán (1201 Budapest XX., Kossuth tér 1.), zárt  borítékban, a borítékon feltüntetve a pályázati adatbázisban szereplő azonosító  számot: KP/4053/2023., valamint a munkakör megnevezését: „Pesterzsébeti Lurkóház 

Óvoda intézményvezető” 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kántor-Papp Gabriella, Budapest  Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály osztályvezetője nyújt, a 289-2511/1081 telefonszámon, vagy a  papp.gabriella@pesterzsebet.hu elektronikus levélcímen. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az érvényes pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésben meghatározott személyekből álló  bizottság, továbbá a nevelési intézmény nevelőtestülete is véleményezi. A véleményezést követően a megbízásról Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának  Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek  nyilvánítsa.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június havi rendes képviselő-testületi ülés 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a  www.lurkohazovoda.hu oldalon szerezhet.