PKK - Dokumentumok

Főoldal

B E S Z Á M O L Ó
Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről
Kuratóriumi ülések

A Közalapítvány Kuratóriuma által megtartott ülések és napirendi pontjai:

 1. 2017. március 01.

Napirendi pontok:

 • Az alapítvány 2016. éves beszámolójának (mérlegének) elfogadása
 • Az alapítvány Működési szabályzatának elfogadása
 • Előterjesztés az alapítvány 2017. évi feladataira
 • Javaslat az éves Támogatás felhasználására
 • Egyebek
 1. 2017. augusztus 30.

Napirendi pontjai:

 • Köztes időszak határozatainak megerősítése
 • 2017. évi Támogatás felhasználása
 • 2015. évi SzJA 1%-nak felhasználása
 • Felajánlások, támogatások
 • Egyebek

A kuratóriumi ülésen elfogadott határozatokat e beszámoló melléklete tartalmazza.

Személyi változások

Az Alapítvány tagjai közül Joó Lajos magánéleti elfoglaltsága miatt kuratóriumi tagságáról lemondott, helyére a képviselő testület Orbán Jánost határozatlan időre megválasztotta.

A Felügyelő Bizottság tagjai sorából Mészáros Imre tag távozott, helyére új felügyelő bizottsági tag választására nem került sor. A képviselő testület úgy döntött, hogy a továbbiakban a felügyelő bizottság létszáma 4 fő. (Határozat száma: 203/2017.(XII.07.) Ök. sz. határozat).

Közalapítvány vagyona, gazdálkodása

Az alapítvány törzsvagyona:

Az Alapító Okirat szabályozása szerint az induló vagyon 50%-át – 250.000 Ft-ot – törzsvagyonként, elkülönítetten kell kezelni. Ez az összeg elkülönítetten, tartós lekötésre került. A lekötött összeg kamata az alapítvány gazdálkodásában felhasználható, ennek nagysága, azonban nem számottevő.

Alapítói támogatás:

2017. évben az Alapítvány költségvetési (működési) támogatást Pesterzsébet Önkormányzatától 1000 e Ft-ot kapott. (Határozat száma: 3/2017.(II.16.) Ök. sz. határozat).

Felhasználás fő tételei:

 • Alapítványi rendezvénnyel kapcsolatosan felhasznált költség: 544 618 Ft
 • Működési költség (Banki költség, könyvelési munkadíj,

bélyegző készítés költsége): 277 945 Ft

 • Támogatás költsége (rendőrség): 177 437 Ft

Összesen:          1 000 000 Ft

2017-es évre kapott működési támogatással 2017. február 26-án számoltunk el az előírt határidőn belül. A támogatás elszámolására vonatkozó részletes kimutatást a csatolt melléklet tartalmazza, melynek címe Beszámoló 2017.

Alapítvány könyvelése

Az alapítvány könyvelése 2011-ig visszamenőleg átdolgozásra került és kettős könyvvezetéssel készült el a kimutatás. Ez a tevékenység az év első negyedében véglegesen befejeződött, beleértve a módosító jelentések elküldését is a hatóságok felé.

A 2017-es évre vonatkozó Elszámolós-összesítő kimutatás elkészült e Beszámoló mellékleteként csatolásra került.

A SZJA 1%-a

A 2015. évre vonatkozólag, a 2016-os évben, a szja adó 1%-ból 55 279 Ft támogatást kapott az alapítvány, melynek felhasználására 2017 december 31-ig volt lehetőség.

Az adó 1%-a felhasználásának szabályait törvény írja elő, melynek betartása kötelező.

Ennek megfelelve az alábbiakra fordítottuk a kapott összeget:

 • „Harcias a gyermekem?” alapítványi szervezésű rendezvény

előadói díja 45 000 Ft

 • A rendezvény biztosításához szükséges helyiség bérleti díja: 9 400 Ft
 • Működési költség (banki kezelési díjak, levonások)   879 Ft

Összesen: 55 279 Ft

A 2016. évre vonatkozólag a 2017-ben az adó 1%-ból 188 602 Ft támogatást kapott az alapítvány.

Alapítványi programok, rendezvények

„Ne váljon áldozattá 2” címmel folytattuk a tavaly elkezdett és kedvező fogadtatásnak örvendő bűnmegelőzési rendezvényt, a kerület lakossága számára.

A lebonyolítással kapcsolatban felmerülő feladatokat is hasonlóképpen osztottuk meg, mint az előző évben. Alapítványunk vállalta a szervezést, a mozgósítást, a meghívók készítését és szétosztását, a helyszín biztosítását, a helyi médiák meghívását, a résztvevők megajándékozását. A kerületi kapitányság vezetője pedig nagyon tanulságos, filmbetétekkel alátámasztott tájékoztatót tartott.

Az előadások végén lehetőséget kaptak a résztvevők, hogy a saját jó és rossz tapasztalataikról beszámoljanak, ezzel is segítve a felvilágosító tevékenységet. Jó hangulatban távoztak a résztvevők, többen jelezték, hogy továbbra is számítanak, hasonló témájú előadások szervezésére.

A rendezvényen felvételt készített az ES TV, a részvevők száma a közel 80 fő volt.

„Harc vagy együttműködés” címmel áprilisban került megrendezésre a Külső-pesti oktatási centrummal közös szervezésű programra, melyre alapvetően a pedagógusokat vártunk, de  minden érdeklődőt szívesen fogadtunk. A rendezvény célja csökkenteni, felszámolni az iskolai kortárs erőszak meglétét. Az előadó Dr. Kolozsvári Judit szakpszichológus volt. Nagyon jó volt a téma fogadtatása, a folytatását szorgalmazták a jelenlevők.

A rendezvényen felvételt készített az ES TV, az Erzsébet újságban pedig egy cikk jelent meg. Résztvevők száma a közel 90 fő volt.

„Harcias a gyermekem?” címmel, november közepén került sor egy újabb közös szervezésű programra a Külső-pesti centrummal együtt. Az előadó ugyanaz volt, csak most a pedagógusok mellett szorgalmaztuk a szülők, nagyszülők nagyobb számban való részvételét. Az előadás középpontjában az állt, hogy az óvodás-, iskoláskorú gyermekeink ne váljanak a család, az iskola, de egymás áldozataivá se. A siker osztatlan volt, a folytatását kérték a programnak. A Vizvári terem tele volt a résztvevőkkel.

„Ovi-zsaru” Ki mit tud címmel az óvodás korú gyermekek ismereteinek játékos formában történő bemutatását kezdeményezte az alapítvány, mely megvalósításban együttműködik a kerületi rendőrkapitánysággal, illetve az önkormányzat OKII bizottságával.

A felkészülés és a gyermekek felkészítése elkezdődött, a rendezvény megvalósítására júniusban kerül sor.

Autómentes világnap kerületi szervezésű rendezvényhez alapítványunk csatlakozott, tekintettel, hogy az Alapító okiratban foglaltak alapján feladatunk van a biztonságos közlekedés megvalósulásának elősegítésében. Részesévé váltunk a rendezvényi programok lebonyolításában, segítve a kapitányság munkatársainak munkáját. A rendezvény résztvevőinek (iskolásoknak, óvodásoknak, a kísérő pedagógusoknak) fényvisszaverő karpántot és fényvisszaverő matricát adtunk át.

 

Támogatások, adományok befogadása, adományok felajánlása

Támogatások

Az alapítvány Kuratóriumi határozat értelmében a következő dolgok megvalósítását támogatta:

 • 1500 db a lakosság részére készült bűnmegelőzési témájú (karácsonyi ünnephez kapcsolódó) szórólapok nyomtatási költségeit, mely szórólapok terveit a rendőrség munkatársai készítették
 • A rendőrség bűnüldözési osztálya, tárgyi eszköz feltételeinek megoldásában segítetünk azzal, hogy részükre beszereztünk egy digitális fényképezőgépet.

Adományok befogadása

Az alapítvány, bűnmegelőzési tevékenység feltételeinek segítésére, támogatási céllal adományokat fogadott be:

 • Krisztán Gyula Sándor PKK elnöke

Az átadott eszköz (1db Vezetői fotel) könyv szerinti értéke 20 000 Ft

Adományok felajánlása

Az 1 db Vezetői fotel (összértéke bruttó 20 000 Ft) kuratóriumi határozattal a BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság részére, tulajdonba adással felajánlásra került, melyet elfogadtak. Az átadás-átvételhez szükséges szerződés megkötésre került.

A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Budapest, 2018. március 14.
Krisztán Gyula Sándor sk.
Kuratórium elnöke

Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma
JEGYZŐKÖNYV

Készült a Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány (továbbiakban: Alapítvány) Kuratóriumának 2018. március 14-én 16:30 órai kezdettel Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Rátkai termében (1201 Budapest, Kossuth tér 1.) megtartott üléséről.

Jelen vannak:
Krisztán Gyula a Kuratórium elnöke
Nemes László a Kuratórium tagja
Orbán Jánosa Kuratórium tagja
Szedlacsek Ferenc a Kuratórium tagja

Távol van:
Marton Sándorné a Kuratórium tagja
Rovó László a Kuratórium tagja

Jelen vannak:
Csillag László a Felügyelő bizottság tagja
Fekete Albert a Felügyelő bizottság tagja

Távol van:
Bánó Miklós a Felügyelő bizottság elnöke
Rostagni Attila a Felügyelő bizottság tagja

Krisztán Gyula:
Köszönti a megjelenteket, a kuratóriumi ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a Kuratórium 6 tagja közül 4 fő van jelen, az ülés határozatképes.
Bemutatja az új Kuratóriumi tagot Orbán Jánost.

Krisztán Gyula:
Javasolja jegyzőkönyv vezetőnek Nemes Lászlót.
Megállapítja, hogy nincs további javaslat.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyvvezető személyét.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 kuratóriumi tag 4 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadja azt.

01/2018. (III.14) PKK Kuratórium sz. határozat:
Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a 2018. március 14-i ülés jegyzőkönyv vezetőjének megválasztja Nemes Lászlót.

Krisztán Gyula:
Javasolja jegyzőkönyv hitelesítőknek Szedlacsek Ferencet és Orbán Jánost.
Megállapítja, hogy nincs további javaslat.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 kuratóriumi tag 4 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadja azt.

02/2018. (III.14.) PKK Kuratórium sz. határozat:
Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a 2018. március 14-i ülés jegyzőkönyvi hitelesítőnek megválasztja Szedlacsek Ferencet és Orbán Jánost.

Krisztán Gyula:
Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat:

 1. Köztes időszak határozatainak megerősítése
  Előadó: Krisztán Gyula
 1. Az alapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadása
  Előadó: Krisztán Gyula
 1. Az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
  Előadó: Krisztán Gyula
 1. Előterjesztés az alapítvány 2018. évi feladataira
  Előadó: Krisztán Gyula
 1. Javaslat az éves Támogatás felhasználására
  Előadó: Krisztán Gyula
 1. Egyebek

Megállapítja, hogy nincs további javaslat a napirendhez.
Szavazásra teszi fel a 2018. március 14-i ülés napirendjének elfogadását.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 kuratóriumi tag 4 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadja azt.

03/2018. (III.14.) PKK Kuratórium sz. határozat:
Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a 2018. március 14-i ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 1. Köztes időszak határozatainak megerősítése
  Előadó: Krisztán Gyula
 1. Az alapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadása
  Előadó: Krisztán Gyula
 1. Az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
  Előadó: Krisztán Gyula
 1. Előterjesztés az alapítvány 2018. évi feladataira
  Előadó: Krisztán Gyula
 1. Javaslat az éves Támogatás felhasználására
  Előadó: Krisztán Gyula
 1. Egyebek

1. napirendi pont: Köztes időszak határozatainak megerősítése

Krisztán Gyula:
Emlékeztet arra, hogy az előző kuratóriumi ülésen, már döntés született arra vonatkozólag, hogy a fenntartótól kapott támogatásból az alapítvány fordít pénzt szervezetek, intézmények eszközigényeinek kielégítésére. A keretet összege jóváhagyásra került, de arra vonatkozólag nem született határozat, hogy milyen eszköz beszerzése kerül támogatásra, vagy kerül beszerzésre. Végül is kör e-mailban való döntés alapján a rendőrség bűnügyi osztálya által kért digitális fényképezőgép beszerzése mellett döntött a kuratórium, melynek értéke 120 287 Ft volt.

Krisztán Gyula:
Hozzászólás nem lévén megerősítő szavazásra teszi fel a kérdést, vagyis a korábban írásban leadott döntés kuratóriumi ülésen való megerősítését kéri.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 kuratóriumi tag 4 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadja azt.

04/2018 (III.14) PKK Kuratórium sz. határozat:
Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma elfogadja a rendőrség bűnügyi osztálya részére vásárolt digitális fényképezőgép beszerzését, melynek értéke 120 287 Ft volt.

2. napirendi pont: Az alapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadása

Krisztán Gyula:
A 2017. évben végzett tevékenységről a Beszámolót és a alapítvány gazdálkodását bemutató Elszámoló összesítő lapot  valamint a kuratóriumi üléseken hozott határozatokat előzetesen elküldte a kuratóriumi tagoknak és a felügyelő bizottsági tagoknak, tanulmányozásra. A kiadott anyaghoz kiegészítést már nem kívánt tenni. Kérte a tagokat és a felügyelő bizottság tagjait mondják el véleményüket, és ha kimaradt volna valami, egészítsék ki a Beszámolót.

Hozzászólások:
Fekete Albert:
Három kérdést tett fel, az első, hogy a 2017-ben vásárolt KRESZ jelzőlámpa nem szerepel az Elszámoló összesítő lapon; a második, hogy beszerzéseknél történik-e árajánlat kérés; a harmadik, hogy van-e az alapítványnak beszerzési szabályzata?

Krisztán Gyula:
A feltett kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a KRESZ jelzőlámpa a 2016. évi támogatásból került beszerzésre, mellyel 2017. február végéig kellett elszámolni. Ezen eszköz beszerzésének kimutatása az előző évi Elszámoló összesítő lapon található.

A beszerzések árajánlatának kérdésre elmondja, hogy a közbeszerzéseknél alkalmazott szabályt követik, vagyis legalább 3 helyről történik árajánlat kérés, kivételek vannak ilyen volt például a jelzőlámpa beszerzése is, amikor is a piacon nem volt több termék előállító.

Egyetért a beszerzési szabályzat szükségességével, ezért felveszi a kapcsolatot a jogi osztállyal.

Krisztán Gyula:
Több hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a 2017. évről szóló Beszámolót a csatolt kiegészítőkkel együtt.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 kuratóriumi tag 4 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadja azt.

05/2018 (III.14) PKK Kuratórium sz. határozat:
Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma elfogadja a 2017. évi Beszámolóját a csatolt kiegészítésekkel.

3. napirendi pont: Az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata

Krisztán Gyula:
A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata kapcsán elmondja, hogy a módosításra a bekövetkezett személyi változások – Joó Lajos kuratóriumi tag és Mészáros Imre felügyelő bizottsági tag lemondása, illetve a képviselő testület által Orbán János kuratóriumi taggá való megbízása – továbbá az Alapító okirat módosítása tette szükségessé.

A Szervezeti és Működési Szabályzatban tett változásokat a jogi osztálynak jóváhagyásra elküldte.

Krisztán Gyula:
Hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a PKK Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának elfogadását
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 kuratóriumi tag 4 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadja azt.

06/2018. (III.14.) PKK Kuratórium sz. határozat:
Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma elfogadja az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

4. napirendi pont: Előterjesztés az alapítvány 2018. évi feladataira

Krisztán Gyula:
Előterjeszti az alábbi írásos anyagot.

 1. SzJA 1%-a beszedésének hirdetése (Pesterzsébet újság, önkormányzat honlapja, Face book oldalak)
  Felelős: Kuratórium tagjai
  Határidő: folyamatos
 1. Adományok, támogatások befogadása
  Felelős: Kuratórium tagjai
  Határidő: folyamatos
 1. „Ovi-zsaru” Ki mit tud
  Felelős: Krisztán Gyula
  Határidő: 2018. 06. 05
 1. Előadások, fórumok megtartása
  Konfliktuskezelés és mentális egészség – Gyerekekről szülőknek és pedagógusoknak (április)
  Agressziókezelés (október)
  Lakossági bűnmegelőzési fórum (november)
  Felelős: Krisztán Gyula, Szedlacsek Ferenc
 1. Autómentes világnap programjához csatlakozás
  Felelős: Krisztán Gyula, Szedlacsek Ferenc
  Határidő: 2018. szeptember
 1. Eszközbeszerzések megvalósítása (szervezetek illetve az óvodák részére)
  Felelős: Krisztán Gyula, Szedlacsek Ferenc
  Határidő: folyamatos
 1. Forgalmas, de jelzőlámpa nélküli átkelőkhöz, fényvisszaverő zászlók rendszeresítése
  Felelős: Szedlacsek Ferenc
  Határidő: később kerül megállapításra

Hozzászólások:

Fekete Albert:
Javasolja, hogy a lakossági bűnmegelőzési fórumot gyakrabban kellene tartani, javasolja továbbá a 7. pontban meghatározott feladat átgondolását.

Krisztán Gyula:
Elfogadja a javaslatot, és több hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel az alapítvány 2018. évre vonatkozó feladatprogramját
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 kuratóriumi tag 4 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadja azt.

07/2018. (III.14.) PKK Kuratórium sz. határozat:
Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma elfogadja az alapítvány 2018. évre előterjesztett Feladatprogramját a 7. pont nélkül illetve azzal, hogy a lakossági bűnmegelőzési fórum számát egyről kettőre növeli.

4. napirendi pont: Javaslat az éves Támogatás felhasználására
Krisztán GyulaAz alábbiakban előterjeszti az éves támogatás felhasználásának keretszámait, az elfogadott 2018. évre vonatkozó feladatok figyelembevételével.

 1. Konfliktuskezelés és mentális egészség gyermekekről szülőknek és pedagógusoknak címmel meghirdetett programra (előadói díj, helyiség bérlési díj, nyomdai költség): 150 000 Ft
 1. Agressziókezelés szülőknek és pedagógusoknak címmel meghirdetett program (előadói díj, helyiség bérlési díj, nyomdai költség): 150 000 Ft
 1. Az alapítvány működési költsége (Bank díjak, könyvelői költségek, bizonylat tömbök,

reklám):180 000 Ft

 1. Szervezetek, intézmények segítése eszközbeszerzéssel:

280 000 Ft

 1. Bűnmegelőzési fórum a lakosság részére 2 alkalommal:

120 000 Ft

 1. Autómentes világnap programhoz való csatlakozás:

120 000 Ft

Összesen: 1 000 000 Ft

 1. „Ovi-zsaru” Ki mit tud lebonyolítása

188 000 Ft (SZJA 1%-ból fizetve)

Krisztán Gyula: Hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel az éves támogatás felhasználását, az alapítvány éves költségvetésének keretszámait.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 kuratóriumi tag 4 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadja azt.

08/2018. (III.14.) PKK Kuratórium sz. határozat:
Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma elfogadja az alapítvány 2018. évre előterjesztett éves támogatásának felhasználását az éves költségvetési keretszámokat.

6. napirendi pont: Egyebek

Krisztán Gyula: Információja szerint a Lurkóház óvoda KRESZ udvara elkészült és rövidesen sorra kerülhet az alapítvány által beszerzett jelzőlámpa hivatalos átadására is. Időpontjáról értesíti a tagokat.

Fekete Albert: Felveti, hogy a SZJA 1%-át lehetne kérni az Önkormányzat dolgozóitól is ajándék toll átadása mellett. Krisztán Gyula elnök és Nemes László kuratóriumi tag a kivitelezés részleteit egyeztetni fogják

Krisztán GyulaMegállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzik el és 17:46 perckor az ülést bezárja.

K. m. f.

Krisztán Gyula

 

a Kuratórium elnöke

Nemes László

 

jegyzőkönyv készítő

Szedlacsek Ferenc

 

jegyzőkönyv hitelesítő

Orbán János

 

jegyzőkönyv hitelesítő

A közalapítvány 2017. évi költségvetésének áttekintő táblázata

SorszámBizonylat kiállítójaIdőpontjaJogcímeÖsszegeTámogatásból elszámolható összeg
1WebÁruház Kft.2017.03.14Tonner Samsung ML58865886
2WebÁruház Kft.2017.03.14Papír A4 fénymásoló 80 gr.21972197
3Budapest Bank2017.03.31Díjak és levonások34063406
4Csili Művelődési Központ2017.04.05Terembérlet 53/20172500025000
5Jávorné Dr. Kolozsvári Judit2017.04.10Előadói díj5000050000
6Jávorné Dr. Kolozsvári Judit2017.04.24Adó és járulék3100031000
7Budapest Bank2017.04.28Díjak és levonások70837083
8CASHMIR Kft.2017.05.17Könyvelési munkadíj

 

(2016 III-IV név, 2017 I. név)

9000090000
10Budapest Bank2017.06.30Díjak és levonások27902790
11Budapest Bank2017.07.31Díjak és levonások27902790
12Budapest Bank2017.08.31Díjak és levonások27902790
13ORAKEL Kft.2017.09.21Fényvisszaverő karpánt előleg168910168910
14ORAKEL Kft.2017.09.21Fényvisszaverő karpánt8255082550
15HUNGARYBOX.

 

COM Bt

2017.09.20Fényvisszaverő figurák4760047600
16Budapest Bank2017.09.29Díjak és levonások65646564
17László András és Társa Bt2017.10.03Tájékoztató nyomtatvány1333513335
18Budapest Bank2017.10.31Díjak és levonások27902790
19László András és Társa Bt2017.10.24Tájékoztató nyomtatvány Meghívó1524015240
20Csili Művelődési Központ2017.10.16Terembérlet 308/201794009400
21Jávorné Dr. Kolozsvári Judit2017.11.16Adó és járulék2700027000
22Jávorné Dr. Kolozsvári Judit2017.11.20Adó és járulék30003000
23Budapest Bank2017.11.30Díjak és levonások75997599
24László András és Társa Bt2017.11.20Tájékoztató nyomtatvány5715057150
25CASHMIR Kft.2017.12.27Könyvelési munkadíj (2017 II-III-IV negyedév)9000090000
26Budapest Bank2017.12.29Díjak és levonások45864586
27László András és Társa Bt2018.01.08Tájékoztató nyomtatvány6350063500
28MEDIA MARKT Kispest Kft.2018.01.19Canon digitális fényképezőgép120287120287
29Budapest Bank2018.01.31Díjak és levonások53223596
30Pergamix Kft2018.02.15Bélyegző (3 db)1047010470
31CASHMIR Kft.2018.02.22Könyvelési munkadíj 2018 január-február-március-április4000040000
 Összesen  10017261000000