Tájékoztatás kutak fennmaradásának engedélyeztetéséről

Tisztelt Pesterzsébeti Lakosok!

Tekintettel arra, hogy az utóbbi hetekben több – akár egymással is ellentmondó – hír jelent meg a fúrt és ásott kutak fennmaradási engedélyezési eljárásával kapcsolatban és Hivatalunkhoz igen sok megkeresés érkezett a témában, a jelenleg hatályos szabályozás alapján az alábbi tájékoztatást adjuk az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről:

Az Országgyűlés 2017. évben is módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely módosítás 2018. január 1. lépett hatályba. A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának lenti feltételei fennállnak. A mentesség a 2018. január 1-jét követően engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően létesített kutakra nem vonatkozik.

 

Amennyiben magánszemély vagy társasház a meglévő fúrt, illetve ásott kútra kér fennmaradási engedélyt és a ház vízigénye nem haladja meg az 500m3/év mennyiséget, úgy a mellékelt nyomtatványt kell kitöltenie és benyújtania a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán a szükséges, lent felsorolt mellékletek csatolásával.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a kút karszt- vagy rétegvizet érint, 500 m3/év vízigénybevétel feletti, a kút épülettel rendelkező nem ingatlanon van, nem magánszemély a kérelmező, a kút nem a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja; illetve a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál, akkor a fennmaradási engedélyezés a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik!

 

Fontos, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti mind az ásott, mind a fúrt kutakra. Vagyis minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően létesítettek.

A locsolási céllal létesült kutak fennmaradási engedélyeztetése esetében – ha a kút ivóvíz igény kielégítésére nem szolgál, tehát van vezetékes ivóvíz az ingatlanon – nem kell az engedélyezési eljárásba az eljáró hatóságnak a Népegészségügyi Főosztályt szakhatóságként bevonnia. Amennyiben a kút ivóvízigény kielégítését szolgálja, úgy a szakhatóság az eljárása során a kérelmezőt akkreditált laboratórium vízmintavételre kötelezi és megfelelő vízminőség esetén adja meg a szakhatósági hozzájárulását.

 

A fennmaradási engedély kérelemhez az alább felsoroltak csatolására van szükség:

 

  • tulajdonjog igazolása (3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap, tulajdonszerzést bizonyító egyéb irat)
  • több tulajdonos esetén a tulajdonosok hozzájárulása, Társasház esetén közgyűlési határozat
  • ha az ingatlan nem a kérelmező tulajdona: az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó jogcím igazolása, a vízilétesítmény tulajdonjogát is érintő, a földtulajdonossal kötött, az ingatlanhasználattal járó kölcsönös jogokat és kötelezettségeket rögzítő megállapodás
  • amennyiben a vízi létesítmény közműveket érint, a közmű üzemeltetőjének hozzájárulása
  • tervdokumentáció a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) szerint. Fontos, hogy a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) szerint tervdokumentációt csak olyan tervező készítheti, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre följogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik.
  • a tervező mérnöki jogosultságát igazoló igazolásokat
  • a jelen tájékoztatóhoz mellékelt kérelem formanyomtatvány kitöltve
  • M=1:1000 méretarányú helyszínrajz a meglévő kút helyének megjelölésével, valamint épülettől, közművektől más kutaktól való távolságának megjelölésével
  • fényképfelvétel a kútról és környezetéről

 

Az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díj fizetése alól.

A kérelem benyújtásához szükséges kérelem formanyomtatvány elérhető itt: https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/hirdetmenyek/hivatalos-tajekoztatok/kerelem_kut_vizjogi_uzem_es_fennmarad_engedelyhez.doc

 

A kérelmet és a fenti dokumentumokat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályához a félemelet 36. szobában kell benyújtani

-személyesen ügyfélszolgálati időben:

hétfő: 14:30-18:00

szerda: 08:00-16:30

péntek: 08:00-11:30

 

vagy postai úton az alábbi címre:

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal

Városgazdálkodási Osztály

1201 Budapest, Kossuth Lajost tér 1.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fentiekben írt eljárásrend a jelenleg hatályos szabályozáson alapul. Bizonyos fórumokon felmerültek jogszabálymódosításról szóló hírek (miszerint az engedélykérelem benyújtásának határidejét kitolják), azonban jelenleg ilyen módosítás nincs hatályban, tehát a kérelem benyújtására a 2018. december 31-i határidőt kell figyelembe venni!