Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály

Rendkívüli települési támogatás

Az önkormányzat a települési támogatás keretében, rendkívüli települési támogatást nyújt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére. 

Kapcsolódó dokumentumok:


Települési gyógyszertámogatás

Az önkormányzat a települési támogatás keretében, települési gyógyszertámogatás nyújt a gyógyszerkiadások viseléséhez, az egészségi állapota miatt a háziorvos által igazoltan krónikus betegségben szenvedő személyek részére.

Kapcsolódó dokumentumok:

Lakásfenntartási támogatás

Az önkormányzat a települési támogatás keretében, települési lakásfenntartási támogatást nyújt a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez. A települési lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, háztartásoknak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható hozzájárulás.

Kapcsolódó dokumentumok:


Díjhátralék csökkentési támogatás

Az önkormányzat a települési támogatás keretében, települési díjhátralék csökkentési támogatást nyújt a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyeknek. Települési díjhátralék csökkentési támogatásra azok a személyek jogosultak, akik a vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározott feltételeknek együttesen megfelelnek.

Kapcsolódó dokumentumok:

 
 Fűtési támogatás

A fűtési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fűtésével kapcsolatos kiadások enyhítésére nyújtott hozzájárulás.

A lakás fűtésével kapcsolatos kiadások a távhő-szolgáltatás, a fűtési célra igénybe vett villanyáram- és gázfogyasztás díja, valamint az egyedi tüzelőanyag (fa, pellet, brikett, szén, PB gáz, tüzelőolaj) költségei.

Kapcsolódó dokumentumok:


Születési támogatás

Az önkormányzat által a gyermekvállalás költségeihez nyújtott támogatás.

Kapcsolódó dokumentumok:


Oltási támogatás

Az oltási támogatás az agyhártyagyulladás, a kullancs által terjesztett agyvelőgyulladás és a rota vírus okozta megbetegedési veszély elhárítása céljából beadott védőoltás költségeihez biztosított utólagos hozzájárulás.

Kapcsolódó dokumentumok:

Sporttámogatás

A sporttámogatás a pesterzsébeti telephelyű és székhelyű sportegyesületek szakosztályaiban történő sportolás havi tagdíjának költségéhez biztosít támogatás az alapfokú vagy középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermekek részére.

Kapcsolódó dokumentumok:


Szociális tanulmányi támogatás

A szociális tanulmányi támogatás az alapfokú vagy középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók részére biztosított támogatás.

Kapcsolódó dokumentumok:


Beiskolázási támogatás

családok iskolakezdéshez kapcsolódó költségeinek enyhítésére, a közoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat kezdő vagy folytató gyermekek, valamint a 20. életévét be nem töltött középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató nagykorú tanulók részére beiskolázási támogatás nyújtható.

Kapcsolódó dokumentumok:


Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás

A tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz – beiskolázási támogatás ügyleírás- beiskolázási támogatás ügyleírásnyújtott támogatás a pneumococcus baktérium okozta megbetegedési veszély elhárítása céljából beadott védőoltás költségeihez biztosított utólagos hozzájárulás.

Kapcsolódó dokumentumok:


Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás

Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás a tömegközlekedést igénybe venni nem tudó oktatási, nevelési intézménybe járó beteg gyermeket nevelő családok, illetve felnőtt lakosok megsegítésére, szállításuk biztosítására nyújtott támogatás.

Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő szülő, más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult. Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás kérhető, a tömegközlekedést igénybe venni nem tudó oktatási, nevelési intézménybe járó beteg gyermeket nevelő családok, illetve felnőtt lakosok megsegítésére, szállításuk biztosítására.

Kapcsolódó dokumentumok:


Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 21/B. §-ban meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek, a 20/A. § meghatározott alapösszegű pénzbeli támogatásnak, továbbá más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.  

Kapcsolódó dokumentumok:


Hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

– a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége,

– a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága,

– a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei.

Halmozottan hátrányos helyzetű, az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség, alacsony foglalkoztatottság, elégtelen lakókörnyezet) legalább kettő fennáll.

Halmozottan hátrányos helyzetű továbbá a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

Kapcsolódó dokumentumok:


Köztemetés

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

Az eljárás az elhunyt hozzátartozója kérelmére vagy hivatalból indított eljárás keretében kezdeményezhető.

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Fővárosi Lakásrezsi Támogatás

A Fővárosi Önkormányzat vonatkozó rendelete alapján a fővárosi lakásrezsi támogatás megállapítását, a támogatás folyósítását és az egyéb adminisztratív feladatokat a HÁLÓZAT – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány (a továbbiakban: Hálózat Alapítvány) végzi.

A támogatásról, a jogosultság feltételeiről és az igénylés módjáról a HÁLÓZAT Alapítvány honlapján is részletes tájékoztatás érhető el. 

A jogosultság feltételeire és az igénylés módjára, státuszára vonatkozó tájékoztatást a Hálózat Alapítványtól a 06-1-382-87-40-es telefonszámon, vagy írásban a halozat-alapitvany@brt.hu email címen vagy a 1519 Budapest, Pf.: 345.  postacímen kérhető.

A kitöltött igénylőlapot a csatolt igazolással együtt postai úton ajánlott küldeményként a Hálózat Alapítványhoz (1519 Budapest, Pf. 345.) kell eljuttatni vagy a Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályon megtalálható gyűjtődobozban is lehet elhelyezni.

 Kapcsolódó dokumentumok elérhetőek itt