27. § (1) A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat nem ismerhető meg,

ha az a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat.

Netjogtár

16. oldal

Frissítve: 2020. december 9. 13:13

Hatály: 2018.I.1. - 2018.VI.29.

Magyar joganyagok - 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

(2) A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jogot

- az adatfajták meghatározásával - törvény

a) honvédelmi érdekből;

b) nemzetbiztonsági érdekből;

c) bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében;

d) környezet- vagy természetvédelmi érdekből;

e) központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből;

f) külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra

tekintettel;

g) bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel;

h) a szellemi tulajdonhoz fűződő jogra tekintettel

korlátozhatja.

(3)1

1 Megállapította: 2013. évi XCI. törvény 2. § (1). Hatályos: 2014. III. 15-től.

Közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi

és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás

felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és

önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával,

hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen

vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az

adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény

közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti

az olyan adatokhoz - így különösen a védett ismerethez - való hozzáférést,

amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan

sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből

nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

(3a)2

2 Beiktatta: 2013. évi XCI. törvény 2. § (2). Hatályos: 2014. III. 15-től.

Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely az államháztartás alrendszerébe tartozó

valamely személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, köteles e

jogviszonnyal összefüggő és a (3) bekezdés alapján közérdekből nyilvános

adatra vonatkozóan - erre irányuló igény esetén - bárki számára tájékoztatást

adni. A tájékoztatási kötelezettség a közérdekből nyilvános adatok

nyilvánosságra hozatalával vagy a korábban már elektronikus formában

nyilvánosságra hozott adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is

teljesíthető.

(3b)3

3 Beiktatta: 2013. évi XCI. törvény 2. § (2). Hatályos: 2014. III. 15-től.

Ha a (3a) bekezdés alapján tájékoztatásra kötelezett a tájékoztatást

megtagadja, a tájékoztatást igénylő a tájékoztatásra kötelezett felett

törvényességi felügyelet gyakorlására jogosult szerv eljárását

kezdeményezheti.

(4) A közérdekű adatok megismerése korlátozható uniós jogi aktus alapján az

Európai Unió jelentős pénzügy- vagy gazdaságpolitikai érdekére tekintettel,

beleértve a monetáris, a költségvetési és az adópolitikai érdeket is.

(5) A közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés

meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés

megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános.

Ezen adatok megismerését - az adat megismeréséhez és a megismerhetőség

kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével - az azt kezelő szerv

vezetője engedélyezheti.

Netjogtár

17. oldal

Frissítve: 2020. december 9. 13:13

Hatály: 2018.I.1. - 2018.VI.29.

Magyar joganyagok - 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

(6)1

1 Módosította: 2015. évi CXXIX. törvény 17. § (4).

A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény - az

(5) bekezdésben meghatározott időtartamon belül - a döntés meghozatalát

követően akkor utasítható el, ha az adat további jövőbeli döntés

megalapozását is szolgálja, vagy az adat megismerése a közfeladatot ellátó

szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen

külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető

álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését

veszélyeztetné.

(7) Jogszabály a döntés megalapozását szolgáló egyes adatok

megismerhetőségének korlátozására az (5) bekezdésben meghatározottnál

rövidebb időtartamot állapíthat meg.

(8) E fejezet rendelkezései nem alkalmazhatók a közhitelű nyilvántartásból

történő - külön törvényben szabályozott - adatszolgáltatásra.

21. A közérdekű adat megismerése iránti igény

28. § (1) A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy

elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok

megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó

rendelkezéseket kell alkalmazni.2

2 A veszélyhelyzet ideje alatt eltérő rendelkezéseket kell alkalmazni. Lásd: 179/2020. (V. 4.) Korm.

rendelet 2. § (2), 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (2).

(2)3

3 Módosította: 2015. évi CXXIX. törvény 17. § (5) a), (6).

Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes adatai

csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez, az igénynek

a 29. § (1a) bekezdésében meghatározott szempont alapján való vizsgálatához,

illetve az igény teljesítéséért megállapított költségtérítés megfizetéséhez

szükséges. A 29. § (1a) bekezdésében meghatározott idő elteltét, illetve a

költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul

törölni kell.

(3) Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az

igény pontosítására.

29. § (1)4

4 Megállapította: 2015. évi CXXIX. törvény 5. § (1). Hatályos: 2015. VII. 16-tól.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot

kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő

alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.5

5 A veszélyhelyzet ideje alatt eltérő rendelkezéseket kell alkalmazni. Lásd: 179/2020. (V. 4.) Korm.

rendelet 2. § (3), 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3). Az egészségügyi válsághelyzet ideje

alatt eltérő rendelkezéseket kell alkalmazni. Lásd: 2020. évi LVIII. törvény 266. § (1) a).

(1a)6

6 Beiktatta: 2015. évi CXXIX. törvény 5. § (2). Hatályos: 2015. X. 1-től.

Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem

köteles eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy

éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik,

feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.

(1b)7

7 Beiktatta: 2015. évi CXXIX. törvény 5. § (3). Hatályos: 2015. X. 1-től.

Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem

köteles eleget tenni, ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes

személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen

számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés

megadható.

Netjogtár

18. oldal

Frissítve: 2020. december 9. 13:13

Hatály: 2018.I.1. - 2018.VI.29.

Magyar joganyagok - 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

(2)1

1 Megállapította: 2015. évi CXXIX. törvény 5. § (4). Hatályos: 2015. X. 1-től.

Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra

vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv

alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan

mértékű igénybevételével jár, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy

alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény

beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.2

2 A veszélyhelyzet ideje alatt eltérő rendelkezéseket kell alkalmazni. Lásd: 179/2020. (V. 4.) Korm.

rendelet 2. § (4), (7), 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (4), (7). Az egészségügyi válsághelyzet

ideje alatt eltérő rendelkezéseket kell alkalmazni. Lásd: 2020. évi LVIII. törvény 266. § (1)-(2).

(2a)3

3 Beiktatta: 2015. évi CXXIX. törvény 5. § (5). Hatályos: 2015. VII. 16-tól.

Ha az igénylés olyan adatra vonatkozik, amelyet az Európai Unió

valamely intézménye vagy tagállama állított elő, az adatkezelő haladéktalanul

megkeresi az Európai Unió érintett intézményét vagy tagállamát és erről az

igénylőt tájékoztatja. A tájékoztatás megtételétől az Európai Unió érintett

intézménye vagy tagállama válaszának az adatkezelőhöz való beérkezéséig

terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe

nem számít bele.

(3)4

4 Megállapította: 2015. évi CXXIX. törvény 5. § (6). Hatályos: 2015. X. 1-től.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak

tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő

közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban

felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg,

amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni

kell.

(3a)5

5 Beiktatta: 2015. évi CXXIX. törvény 5. § (7). Hatályos: 2015. X. 1-től.

Az igénylő a (3) bekezdés alapján kapott tájékoztatás kézhezvételét

követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A

tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának az adatkezelőhöz való

beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre

álló határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a

költségtérítést az adatkezelő által megállapított, legalább 15 napos

határidőben köteles az adatkezelő részére megfizetni.

(4)6

6 Megállapította: 2015. évi CXXIX. törvény 5. § (8). Hatályos: 2015. X. 1-től.

Ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv

alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan

mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész,

amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a

költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott

összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését

követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a

közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges

munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a

másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű,

továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a

másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését

követő 15 napon belül tájékoztatni kell.7

7 A veszélyhelyzet ideje alatt eltérő rendelkezéseket kell alkalmazni. Lásd: 179/2020. (V. 4.) Korm.

rendelet 2. § (5), 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (5).

(5)8

8 Megállapította: 2015. évi CXXIX. törvény 5. § (9). Hatályos: 2015. X. 1-től.

A költségtérítés mértékének meghatározása során az alábbi

költségelemek vehetők figyelembe:

a) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége,

Netjogtár

19. oldal

Frissítve: 2020. december 9. 13:13

Hatály: 2018.I.1. - 2018.VI.29.

Magyar joganyagok - 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

b) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő

kézbesítésének költsége, valamint

c) ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv

alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan

mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés teljesítésével összefüggő

munkaerő-ráfordítás költsége.

(6)1

1 Beiktatta: 2015. évi CXXIX. törvény 5. § (9). Hatályos: 2015. X. 1-től.

Az (5) bekezdésben meghatározott költségelemek megállapítható

mértékét jogszabály határozza meg.

30. § (1) Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által

meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető

adatot felismerhetetlenné kell tenni.

(2)2

2 Módosította: 2015. évi CXXIX. törvény 17. § (5) b).

Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az adatot

kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes -

az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért

adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény

teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Az

adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak

közérthető formában nem lehet eleget tenni.3

3 A veszélyhelyzet ideje alatt eltérő rendelkezéseket kell alkalmazni. Lásd: 179/2020. (V. 4.) Korm.

rendelet 2. § (2), 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (2).

(3)4

4 Módosította: 2015. évi CXXIX. törvény 17. § (5) c).

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az

igénylőt e törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való

tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban

vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus

levélben értesíteni kell az igénylőt. Az elutasított kérelmekről, valamint az

elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet, és az abban

foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot.5

5 A veszélyhelyzet ideje alatt eltérő rendelkezéseket kell alkalmazni. Lásd: 179/2020. (V. 4.) Korm.

rendelet 2. § (6), 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (6). Az egészségügyi válsághelyzet ideje

alatt eltérő rendelkezéseket kell alkalmazni. Lásd: 2020. évi LVIII. törvény 266. § (4) a).

(4) A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható

meg azért, mert a nem magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén

vagy az általa értett más nyelven fogalmazza meg.

(5) Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének

megtagadása tekintetében törvény az adatkezelő mérlegelését teszi lehetővé,

a megtagadás alapját szűken kell értelmezni, és a közérdekű adat

megismerésére irányuló igény teljesítése kizárólag abban az esetben

tagadható meg, ha a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a

közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fűződő

közérdeknél.

(6) A közfeladatot ellátó szervnek a közérdekű adatok megismerésére

irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot kell készítenie.6

6 Lásd: 5/2020. (II. 21.) KKM utasítás.

Netjogtár

20. oldal

Frissítve: 2020. december 9. 13:13

Hatály: 2018.I.1. - 2018.VI.29.

Magyar joganyagok - 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

(7)1

1 Beiktatta: 2013. évi XCI. törvény 3. §. Módosította: 2015. évi CXXIX. törvény 17. § (7).

A közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve

tételes ellenőrzésére irányuló adatmegismerésekre külön törvények

rendelkezései irányadók. Erre való hivatkozással az adatkezelő az

adatigénylést az igénylés tárgyát képező irat másolata helyett a jogviszony

alanyainak, a jogviszony típusának, a jogviszony tárgyának, a szolgáltatás és

ellenszolgáltatás mértékének és teljesítése időpontjának megjelölésével is

teljesítheti.

31. § (1)2

2 Módosította: 2015. évi CXXIX. törvény 17. § (5) d).

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény

elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a 29. § (2)

bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén,

valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének

felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.3

3 A veszélyhelyzet ideje alatt eltérő rendelkezéseket kell alkalmazni. Lásd: 179/2020. (V. 4.) Korm.

rendelet 2. § (7), 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (7). Az egészségügyi válsághelyzet ideje

alatt eltérő rendelkezéseket kell alkalmazni. Lásd: 2020. évi LVIII. törvény 266. § (2).

(2)4

4 Módosította: 2015. évi CXXIX. törvény 17. § (5) e).

A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve az

adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének

megalapozottságát az adatkezelőnek kell bizonyítania.

(3)5

5 Módosította: 2015. évi CXXIX. törvény 17. § (5) e).

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen

elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától

számított harminc napon belül kell megindítani az igényt elutasító

közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az

adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az

igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál

bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a

vizsgálat megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról

szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő

harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló

határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A

perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5)6

6 Megállapította: 2017. évi CXXX. törvény 91. § (2). Hatályos: 2018. I. 1-től.

Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per

kivételével a per a járásbíróság hatáskörébe tartozik, és arra a törvényszék

székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság

illetékes. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv

székhelye alapítja meg.

(6) A bíróság soron kívül jár el.

(6a)7

7 Beiktatta: 2015. évi CXXIX. törvény 6. §. Módosította: 2017. évi CXXX. törvény 92. §.

Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítését az

adatkezelő a 27. § (1) bekezdése alapján tagadja meg, és az adatot igénylő a

közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása felülvizsgálatának

érdekében az (1) bekezdésben meghatározottak alapján bírósághoz fordul, a

bíróság a Hatóság titokfelügyeleti hatósági eljárását kezdeményezi,

egyidejűleg a peres eljárást felfüggeszti. A titokfelügyeleti hatósági eljárást

kezdeményező és az eljárást felfüggesztő végzés ellen nincs helye külön

fellebbezésnek.

Netjogtár

21. oldal

Frissítve: 2020. december 9. 13:13

Hatály: 2018.I.1. - 2018.VI.29.

Magyar joganyagok - 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

(7)1

1 Módosította: 2015. évi CXXIX. törvény 17. § (5) e), f).

Ha a bíróság a közérdekű adat igénylésére irányuló kérelemnek helyt

ad, határozatában az adatkezelőt - az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre

álló határidő meghatározásával - a kért közérdekű adat közlésére kötelezi. A

bíróság az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegét

megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a költségtérítés

összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti