pesterzsebet

Bírósági ülnökök választása Hirdetmény

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 216. § (1) bekezdése szerint az ülnökök megbízatása 4 évre szól azzal, hogy a korábban – a 2019. évben megválasztott ülnökök megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le. 

Ennek megfelelően idén általános ülnökválasztásra kerül sor, melynek időpontját a Köztársasági Elnök tűzte ki 39/2023. (III. 6.) KE. határozatában. 

A választásokat 2023. március 07.-2023. április 30. napja közé eső időtartamban kell megtartani

A Bjt. 212. § (1) bekezdésében rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. 

Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat. 

Az ülnök tisztségét 70. életévének betöltéséig láthatja el. 

Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik. 

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek. 

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680.§ (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik. 

A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik. 

A jelöléshez csatolni kell az azt elfogadó nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a Bjt. 214. § (1) bekezdésében felsorolt adatokat: a jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, valamint az aláírását. 

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja azt, hogy büntetlen előéletű, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. (A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni.) 

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére igazolnia kell a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket. 

Amennyiben a jelölt ezen igazolási kötelezettség valamelyikét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet. 

Az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató, a jelöléshez és a jelölés elfogadásához szükséges nyomtatványok megismerhetők és letölthetők a www.pesterzsebet.hu honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályán (Bp. XX. Kossuth Lajos tér 1. I. em.  70., Subicz István osztályvezető-helyettes Tel: 289-25-83. e-mail: subicz.istvan@pesterzsebet.hu.) 

A jelöléseket és az elfogadó nyilatkozatokat a Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályán lehet benyújtani.