Üdvözöljük PESTERZSÉBET hivatalos oldalán!

Jognyilatkozat és Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztatás
Adatkezelési Tájékoztató
Általános Adatvédelmi Tájékoztató

A www.pesterzsebet.hu portálon közölt minden tartalom Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat tulajdonát képezi. Az oldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll.
A www.pesterzsebet.hu oldal bármely részének másolásával kapcsolatos minden jog fenntartva, az csak Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala. Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.
A www.pesterzsebet.hu oldal tartalmának szerzői joga Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatot illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. Ebben az esetben annak megfelelően kell eljárni.

Linkek elhelyezése
A www.pesterzsebet.hu oldal szerkesztősége örül, ha egyéb oldalakon rámutató linket helyeznek el. Ilyen esetben nem kell engedély, elég, ha a szerkesztőséget értesítik (A méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emelünk, és annak megszüntetését kezdeményezzük!)
Tartalom felhasználása
A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel.

Nem kell engedély az idézéshez. Az idézésnek azonban meg kell felelnie a vonatkozó törvények* paragrafusainak. Idézés esetén – forrás megjelöléssel – kérünk rámutatni (link elhelyezése) a portál megfelelő oldalára.
Cikkek másodközléséhez (szó szerinti közlés) engedély kell.
A www.pesterzsebet.hu oldal található, hírügynökségi forrásokon alapuló cikkek közlése tilos.
Képek felhasználása
A www.pesterzsebet.hu oldal található képeket szerzői jogok védik, azok felhasználása engedélyköteles. A www.pesterzsebet.hu oldal elhelyezett képeket előzetes engedély nélkül tilos lementeni és kereskedelmi célra felhasználni.

Egyéb
Tilos a www.pesterzsebet.hu oldal tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni.
Tilos a www.pesterzsebet.hu oldal tartalmát kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt terjeszteni.
A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.
A www.pesterzsebet.hu oldal nem helyez el semmilyen, az üzleti szférához kapcsolódó hirdetést. A portál csak a közszférához kapcsolódó információkkal foglalkozik.
A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a portálon közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.
Amennyiben további kérdései lennének, vagy közlési engedélyt szeretne kérni, itt megteheti!

*Vonatkozó törvények:
A másodközlésnek és az idézésnek meg kell felelnie a sajtóról szóló 1986. évi II. tv., a Büntető törvénykönyv (1978.évi IV. tv.), a Polgári törvénykönyv (1957. évi IV. tv.), a Szerzői jogról szóló (1999. évi LXXVI. tv.) törvények megfelelő paragrafusainak. A Hivatal engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

ADATVÉDELEM
1. Preambulum
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat ezúton tájékoztatja a www.pesterzsebet.hu oldal látogatóit és felhasználóit a kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, és saját hatáskörükben megteszik a megfelelő és szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a www.pesterzsebet.hu oldal használata során az annak természetéből fakadó kockázatok a magyar jogszabályoknak megfelelő biztonságos szinten maradjanak, és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Avtv.) rendelkezései maradéktalanul érvényesüljenek..
2. Fogalom meghatározások
2.1. Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a felhasználóra vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata a felhasználóval helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
2.2. Adatkezelő: a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg.
2.3. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
2.4. Adatfeldolgozó: a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.
Az Adatkezelő egyes karbantartási, rendszerfelügyeleti és támogatási feladatok ellátásához az Adatfeldolgozón kívül más adatfeldolgozót is igénybe vehet. A feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben az adatfeldolgozó személyes adatokhoz is hozzáférhet, ezt azonban csak az Adatkezelő közvetlen személyes felügyelete mellett teheti.
2.5. Adatfeldolgozás: adatkezelési műveletek és ahhoz kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint alkalmazás helyétől.

3. Adatok minősége, a személyes adatokra vonatkozó követelmények
3.1. Adatbiztonság
3.1.1. Az adatbiztonsági követelményrendszer a személyes adatok védelmének technológiai támogatását jelenti.
3.1.2. Az Adatkezelő és – az Adatkezelő megbízásából eljáró – Adatfeldolgozó az adatkezelési és adatfeldolgozói tevékenysége során az Avtv.-ben előírtaknak, az adatvédelmi szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.
3.1.3. Az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozó a személyes adatokat érintő adatfeldolgozásról – az Adatkezelő egyetértésével – belső adatvédelmi szabályzatot alkot. A szabályzatot rendszeresen felülvizsgálja.
3.1.4. Az Adatkezelő az általa kezelt adatok kezelésére vonatkozóan adatvédelmi nyilatkozatot ad ki, amelyet jogosult időről időre frissíteni, a Felhasználók külön értesítése nélkül is.
3.1.5. A személyes adatok tárolása védett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon történik, emellett az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó minden szükséges technológiai és szervezési intézkedést megtesz a Felhasználó adatainak elvesztése, más célra való használata, engedély nélküli megismerése, kiadása, megváltoztatása vagy rongálása ellen. Az adatállományokhoz történő hozzáférés teljes körűen és megváltoztathatatlanul naplózott.
3.2. Az adatkezelés jogalapja és célhoz kötöttsége
3.2.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében (pl. Párbeszéd fórum használata).
3.2.2. A Párbeszéd fórum használata közszereplésnek minősül, ahol a Felhasználó a hozzászólások tartalmát, és az ehhez kapcsolódó adatokat maga hozza nyilvánosságra. A hozzászólások tartalmának tárolásához adott hozzájárulását ennél fogva az Avtv. 3. § (5) bekezdése alapján megadottnak minősül.
3.2.3. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Jelen adatvédelmi nyilatkozat a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének (MTE) a Tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzatában (Etikai Kódex) foglaltakra figyelemmel került összeállításra és mindenben megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak, így különösen a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseinek.

Akadálymentes nézet
Akadálymentes nézet