Pesterzsebeti Muzeum

Pesterzsébeti Múzeum igazgatói munkakör Pályázat

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.  évi 97. § (3) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Pesterzsébeti Múzeum  igazgató (vezető állású munkavállaló) munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 5 év határozott időre, 2023. szeptember 1. napjától 2028.  augusztus 31. napjáig szól. 

A munkavégzés helye: 1201 Budapest, Baross utca 53. 

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti  jogviszonyban alkalmazott költségvetési szerv vezetője az intézmény irányítója és  egyszemélyes felelőse. Munkáltatói jogokat gyakorol az intézmény dolgozói felett. Felelős az  irányítása alatt álló szervezet törvényes működéséért, a szakmai és gazdasági vonatkozású  intézkedések időben történő megtételéért. Vezeti és képviseli az intézményt, meghatározza  annak szervezeti felépítését és működési rendjét. Gondoskodik az intézmény szervezeti és  működési szabályzatának, illetve egyéb szabályzatainak elkészítéséről. Az intézmény  költségvetésének keretein belül biztosítja a feladatok végrehajtásához szükséges  feltételrendszert. Elkészíti, illetve elkészítteti az intézmény működésével kapcsolatos  beszámolókat. Gondoskodik az intézmény költségvetési tervének elkészítéséről.  Meghatározza a személyzeti feladatokat és ellenőrzi azok végrehajtását. Felelős a munkáltatói  intézkedések szakszerűségéért, a költségvetési előirányzatok és létszámkeretek betartásáért és  betartatásáért. Felelős az intézmény vagyontárgyainak rendeltetésszerű használatáért, az  intézmény gazdálkodásáért, a tervezési, beszámolási kötelezettségének teljesítéséért. Gondoskodik a Múzeum anyagának gyarapításáról, megőrzéséről, kezeléséről és  nyilvántartásáról. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Mt. rendelkezései irányadók. 

Pályázati feltételek: 

• mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, jogász vagy közgazdász  szakképzettség 

• KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret 

• végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének  megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint a  megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik 

• államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban:  képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör  betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be  kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem  foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász  vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői  munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja. 

• magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet 

• nem áll a muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és  közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól  eltiltás hatálya alatt 

A pályázat elbírálása során előny jelent:  

• mesterfokozat és szakirányú szakképzettség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz 

• iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata 

• KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeretet igazoló okirat másolata • részletes szakmai és vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési  elképzelésekkel 

• államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban:  képzés) elvégzését igazoló okirat másolata, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a  képzést a munkakör betöltését követő két éven belül elvégzi, illetve mentesülés esetén a  mentesülés alapjául szolgáló okirat másolata 

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen  előéletet és hogy a pályázó nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati  eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 

• nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát  megismerhetik 

• nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásról • nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyílt vagy zárt bizottsági és képviselő-testületi ülésen  történő tárgyalásához járul hozzá 

• nyilatkozat arról, hogy az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör 2023. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 28. 

A pályázat benyújtásának módja

• Postai úton: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal,  Polgármesteri Titkárság címére történő megküldésével (1201 Budapest, Kossuth tér 1.). Kérjük a zárt borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító  számot: KP/4051/2023., valamint a munkakör megnevezését: „Pesterzsébeti Múzeum Igazgató” 

• személyesen: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal, I.  emelet 69. – Polgármesteri Titkárságán (1201 Budapest XX., Kossuth tér 1.), zárt  borítékban, a borítékon feltüntetve a pályázati adatbázisban szereplő azonosító  számot: KP/4051/2023., valamint a munkakör megnevezését: „Pesterzsébeti Múzeum Igazgató” A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kántor-Papp Gabriella, Budapest  Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Egészségügyi és  Szociális Osztály osztályvezetője nyújt, a 289-2511/1081 telefonszámon, vagy a  papp.gabriella@pesterzsebet.hu elektronikus levélcímen. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási  követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes  kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján  létrehozott bizottság véleményezi. A pályázatokról a bizottság írásba foglalt véleményét  mérlegelve, Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő 

testülete dönt, fenntartva a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június havi rendes képviselő-testületi ülés 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://muzeum.pesterzsebet.hu/ oldalon szerezhet.